DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilgiler Öğretimi * S   306 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şengül DOĞANAY
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ŞENGÜL DOĞANAY1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ŞENGÜL DOĞANAY1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.ŞENGÜL DOĞANAY1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.ŞENGÜL DOĞANAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hayat bilgisi öğretim programını etkili bir şekilde uygulayabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanma
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği hayat bilgisinin anlamı, hayat bilgisi programı, hayat bilgisi öğretiminde strateji, yöntem ve teknikler ve ölçme değerlendirme konularından oluşmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan konu alanları (Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Hayat Bilgisi ve sosyal bilgiler Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklar
2
İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirir.
3
Tarihsel süreç içinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
4
İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarını (Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, hayat bilgisi, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar vb.) ve bu programların öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kul
5
Sanatsal bilgilerin ışığında sanat ürünlerinin kritiğini yapar, niteliklerini açıklar
6
Bilimsel bilgi üretme sürecini sınıf öğretmenliği alanında yaşanan problemlerin çözümünde kullanır
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
8
Öğretme öğrenme sürecini, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar, uygular ve değerlendirir.
9
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini değerlendirir.
10
Etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanır.
11
Sınıf öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alır
12
Kendi performansı üzerinde düşünür ve mesleki bilgi - becerilerini sürekli olarak geliştirmek için girişimde bulunur.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
15
Öğretmenlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şeklide paylaşır.
16
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurar ve aile katılımı ve desteğini almak için stratejiler geliştirir.
17
Eğitim sistemi ve okul yönetimi kapsamında eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulamada kullanır.
18
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19
Çevresinde olup biten sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile ulusal ve uluslararası güncel olayları izleyerek kişisel değerlendirmeler yapar/kişisel görüşünü ifade eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı Sosyal Bilgiler: Tanım ve Gerekçe Dersle ilgili kaynaklarınokunup incelenmesi
2 Sosyal Bilgiler: Tanım ve Gerekçe Dersle ilgili kaynaklarınokunup incelenmesi
3 Farklı sosyal bilgiler yaklaşımları, Niçin Sosyal Bilgiler Öğreniyoruz Dersle ilgili kaynaklarınokunup incelenmesi
4 Sosyal bilgilerin genel hedefi olarak demokratik vatandaşlık eğitimi Dersle ilgili kaynaklarınokunup incelenmesi
5 Sosyal Bilgiler Eğitim Programı Dersle ilgili kaynaklarınokunup incelenmesi
6 Yapılandırmacı sosyal bilgiler öğretimi Dersle ilgili kaynaklarınokunup incelenmesi
7 Kavram ve genellemelerin öğretimi Dersle ilgili kaynaklarınokunup incelenmesi
8 Vize
9 Değerlerin öğretimi Dersle ilgili kaynaklarınokunup incelenmesi
10 Düşünme becerilerinin öğretimi Dersle ilgili kaynaklarınokunup incelenmesi
11 Zaman ve mekan becerilerinin öğretimi Dersle ilgili kaynaklarınokunup incelenmesi
12 Sosyal bilgiler öğretiminde etkili öğrenme öğretme yöntemleri Dersle ilgili kaynaklarınokunup incelenmesi
13 Sosyal bilgiler öğretiminde etkili öğrenme öğretme yöntemleri Dersle ilgili kaynaklarınokunup incelenmesi
14 Sosyal bilgiler öğretiminde etkili öğrenme öğretme yöntemleri Dersle ilgili kaynaklarınokunup incelenmesi
15 Sosyal Bilgilerde Öğrenmenin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Dersle ilgili kaynaklarınokunup incelenmesi
16-17 Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar