DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Projesi II O   404 8 1 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAŞAR
Dersi Verenler
Arş.Gör.İNANÇ ETİ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YAŞAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin öncelikli amacı öğrencilerin bilimsel özgün bir araştırma planlaması, uygulaması ve raporlaştırması becerilerini kazandırmaktır. Böylece öğrenciler durum ve olayları farklı bakış açılarından değerlendirerek bilimsel çözüm önerileri sunabileceklerdir.
Dersin İçeriği
Veri girişi, verilerin temizlenmesi, verilerin analizi, bulguların tartışılması ve yorumlanması, bulguların yazımı, raporlaştırma ve sunum.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma için bir problem belirler ve problemi sınırlandırarak ifade eder.
2) Araştırma için uygun literatür tarama yöntem ve tekniklerini kullanır.
3) Araştırma amaçlarını hipotez ya da soru cümlesi olarak yazar.
4) Araştırmada sınırlılıkları belirler.
5) Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma modellerini açıklar ve karşılaştırır.
6) Belirlenen probleme uygun araştırma modelini seçer.
7) Sosyal bilim araştırmalarında kullanılan veri toplama yollarını açıklar ve kullanır.
8) Araştırma problemi ve amaçlarına uygun örneklem alır.
9) Araştırma bulgularını uygun biçimde düzenler, sunar ve açıklar.
10) Araştırma sonuçlarını yorumlar ve tartışır.
11) Araştırma raporunu kurallara uygun olarak yazar.
12) Bilimsel araştırmada etik kurallara uyar.
13) Araştırma sürecini gözden geçirir
14) Araştırma sürecini tartışır.
15) Sürece dönük değerlendirme yapar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dönemin planlanması sürecin planlanması Tartışma
2 Veri girişi Veri giriş yollarının incelenmesi Tartışma
3 Veri girişi Veri girişi yollarının bulunması Tartışma
4 Verilerin ayıklanması Analiz yöntemlerinin incelenmesi Anlatım
Tartışma
5 Verilerin analizine başlanması Analiz yöntemlerine karar verilmesi Anlatım
Tartışma
6 Verilerin analiz edilmesi Analiz yöntemlerinin kullanılması Anlatım
Tartışma
7 Bulguların yazılması Raporlaştırma kurallarının incelenmesi Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ve konuların tekrarı
9 Bulguların yazılması Raporlaştırma kurallarına karar verilmesi ve uygulanması Anlatım
Tartışma
10 Bulguların yorumlanması ve tartışılması İlgili literatürün incelenmesi Anlatım
Tartışma
11 Bulguların yorumlanması ve tartışılması Kuramların incelenmesi Anlatım
Tartışma
12 Araştırma raporunun taslağının çıkarılması Raporlaştırma kurallarının incelenmesi Anlatım
Tartışma
13 Araştırmanın raporunun yazımına başlanması. Bilimsel yazım kurallarının gözden geçirilmesi. Anlatım
Tartışma
14 Araştırmanın raporunun yazılması Yazımın gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
15 Araştırmanın raporunun değerlendirilmesi Raporun tartışılması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları konuların tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar