DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik OGK   303 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
Prof.Dr.KAMURAN TARIM1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.KAMURAN TARIM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu kursun temel amacı eğitimde uygulanan temel istatistik kavramlarını kazandırmak ve sosyal bilimlerde kullanılan parametrik ve parametrik olmayan tekniklerin uygulamalarını yürütebilmektir.
Dersin İçeriği
Temel istatistik kavramları, betimleyici istatistikler, korelasyon, hipotez testi, fark testleri, ki-kare analizi, SPSS paket programı yardımıyla istatistiksel veri analiz yapma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel İstatistik kavramları açıklar
2) Merkezi eğilim ölçülerini açıklar
3) Dağilma ölçülerini açıklar
4) Korelesyon tekniklerini açıklar
5) Hipotez testini tanımlar
6) Fark testlerini açıklar
7) Korelasyon katsayısının anlamlılığını açıklar
8) SPSS paket programı yardımıyla betimsel istatistikler yapar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük plan hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
X
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel İstatistik kavramlar -Değişken türleri -Ölçme ve Ölçek türleri Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 1 Anlatım
Tartışma
2 Verilerin düzenlenmesi -Özgün frekans tablosunun oluşturulması -Araştırmalarda kullanılan frekans yüzde tablolarını incelenmesi Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 2 Anlatım
Tartışma
3 Merkezi eğilim ölçüleri -Dal yaprak grafikleri, tepe değer, ortanca, aritmetik ortalama, -Tepe değer, ortanca ve ortalamanın karşılaştırılmas Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 3 Anlatım
Tartışma
4 Dağılma ölçüleri -Varyans Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 4 Anlatım
Tartışma
5 Dağılma ölçüleri -Standart Sapma Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 5 Anlatım
Tartışma
6 SPSS paket programı tanıtılması -Değişken tanımlama Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 6 Gösterip Yaptırma
7 SPSS paket programı kullanarak veri girişi yapma Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 6 devamı Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ödev
9 SPSS paket programındaki bazı komutların tanıtılması Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 7 Anlatım
10 Hipotez testleri -Hipotez testi basamakları Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 8 Anlatım
Tartışma
11 Korelasyon teknikleri -Pearson Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 8 (devamı) Anlatım
Tartışma
12 Korelasyon teknikleri-Speraman rho Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 8(devamı) Tartışma
Gösterip Yaptırma
13 Korelastonun anlamlılığı testi Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 9 Anlatım
Tartışma
14 SPSS paket programı kullanarak korelasyonun anlamlılığına karar verme Büyüköztürk (2010) ilgili bölüm 9 (devamı) Anlatım
Tartışma
15 Dersin değerlendirilmesi gerek yok Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar