DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyasi Coğrafya * SB   310 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH BALCIOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
jeopolitik ve siyasi coğrafya ile ilgili temel olgu, kavram, terim ve olayları kavrar ve siyasi coğrafya öğretimine yönelik temel bilgi ve beceriler kazanır.
Dersin İçeriği
Tanımlar, siyasi coğrafya ile ilgili başlıca görüşler; siyasi coğrafyada fiziksel etkenler (konum, alan, sınırlar, yer şekilleri, iklim, sular, topraklar, doğal kaynaklar), siyasi coğrafyada beşeri etkenler (nüfus, kültür, askeri ve/veya siyasi, ekonomik topluluklar), Türkiye nin katıldığı siyasi oluşumlar (NATO, AB), sınır aşan sular, boğazlar, kıta sahanlığı ve Ege sorunu, OECD ülkeleri, Dünyada siyasi ve ekonomik örgütler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Siyasi coğrafyanın ortaya çıkışı, gelişimi, konusu, inceleme alanı ve önemi. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
2 Siyasi coğrafyanın ortaya çıkışı, gelişimi, konusu, inceleme alanı ve önemi. Friedrech Ratzel ve R Kjellen in hayatı ve eserleri hakkında bilgi
3 Siyasi coğrafyanın tarihi gelişimi ve başlıca jeopolitik teoriler. Hitler Almanyası Döneminin araştırılması
4 Siyasi coğrafyanın tarihi gelişimi ve başlıca jeopolitik teoriler. Investigation of Hitler s Germany Period
5 Siyasi coğrafyada statik faktörler analizi. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
6 Siyasi coğrafyada statik faktörler analizi. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
7 Siyasi coğrafyada alan kavramı Kitaptaki ilgili bölümün okunması
8 Siyasi coğrafyada biçim kavramı ve etkileri Kitaptaki ilgili bölümün okunması
9 Siyasi coğrafyada konum kavramı ve önemi Kitaptaki ilgili bölümün okunması
10 Siyasi coğrafyada sınır kavramı ve önemi Kitaptaki ilgili bölümün okunması
11 XXI. yüzyılda devletler ve milletler arası güç mücadelesi: nedenleri ve etkileri. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
12 Dünyamızın başlıca askeri, ekonomik ve siyasi örgütleri: kuruluşu, amaçları ve önemi. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
13 Dünyamızın başlıca askeri, ekonomik ve siyasi örgütleri: kuruluşu, amaçları ve önemi. Kitaptaki ilgili bölümün okunması
14 Başlıca hakimiiyet teorileri Kitaptaki ilgili bölümün okunması
15 Başlıca hakimiiyet teorileri Kitaptaki ilgili bölümün okunması
16-17 Başlıca hakimiiyet teorileri Kitaptaki ilgili bölümün okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar