DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Harita Bilgisi * AS-   202 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALCIOĞULLARI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiABDULLAH BALCIOĞULLARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
The contents of this course covers introduction to the course, course qualifications and tools, shape and size of the earth, units and its conversions, scale, the classification of maps, reading of maps, fundamental calculations on the plane, map projections, UTM projection and system, national map index, map applications using GPS navigation.
Dersin İçeriği
Bu ders,giriş, ders yeterlilikleri ve gereçleri, dünyanın şekli ve boyutları, birimler ve birim dönüşümleri, ölçek, haritaların sınıflandırılması, haritaların okunması, düzlemde temel hesaplamalar, harita projeksiyonları, UTM projeksiyon ve sistemi, ulusal pafta endeksi, harita uygulamaları ve GPS ile navigasyonu kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kartoğrafya Kaynak kitaptan ilgili bölümün okunması
2 Ölçek ve türleri Farklı ölçekte harita temin etme
3 Harita plan ve kroki tanımları özellikleri ve farklılıkları Yaşanılan semtin krokisini çizme
4 Harita yapıların tanımlanması meteo.gov.tr adresinden farklı merkezlere ait klimatolojik verileri elde etme
5 Farklı özellikteki haritaların yorumlanması Adana şehir planının incelenmesi
6 Farklı özellikteki haritaların yorumlanması Adana şehir planının incelenmesi
7 Farklı özellikteki haritaların yorumlanması Büyük ölçekli harita bulundurma
8 Harita çizim yöntemleri Büyük ölçekli harita bulundurma
9 Harita çizim yöntemleri Büyük ölçekli harita bulundurma
10 Harita çizim yöntemleri Büyük ölçekli harita bulundurma
11 Topoğrafik haritalar İzohips haritasının boyanması
12 Topoğrafik haritalar İzohips haritasının boyanması
13 Topoğrafik haritalar İzohips haritasının boyanması
14 İzohipsleri renklendirme İzohips haritasının boyanması
15 İzohipsleri renklendirme İzohips haritasının boyanması
16-17 Kabartma harita Strafor, tutkal, maket bıçağı ile derse gelme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar