DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri I * MB   431 7 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neval AKÇA BERK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNEVAL AKÇA BERK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal Bilgiler öğretiminin temel amaçlarını kavratma, sosyal bilgiler dersi öğretim programı hakkında bilgi edindirme, sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve materyallerini tanıtma, uygulama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Kavramlar İlgili makalelerin okunması
2 Sosyal Bilgilerin Dünyada ve Türkiyede Ortaya Çıkışıve Tarihçesi İlgili makalelerin okunması
3 Sosyal Bilgiler Öğretimi ile İlgili Kaynakça İlgili makalelerin okunması
4 Sosyal Bilgiler Öğretimine Giriş İlgili makalelerin okunması
5 Sosyal Bilgiler Öğretiminin Genel ve Özel amaçları, Sosyal Bilgiler Öğretmen Yeterlilikleri Sosyal Bilgiler Programının İncelenmesi
6 Sosyal Bilgiler eğitiminde soru sorma ve mevcut programda durum Sosyal Bilgiler Programının ve kitaplarının
7 Sosyal Bilgiler eğitiminde film ve belgesellerin kullanımı Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılabilecek Film ve Belgesellerin Oluşturulması, Listeden seçilen bir filmle bir ders planının hazırlanması
8 Ara Sınav tüm kaynakların gözden geçirilmesi
9 Sosyal Bilgilerde Kavram Öğretimi Öğrenme alanlarına ilişkin kavramların oluşturulması ve buna ilişkin ders planının yapılması
10 Sosyal Bilgilerde Beceri Öğretimi Öğrenme alanlarına ilişkin becerilerin belirlenmesi ve buna ilişkin bir ders planının yapılması
11 Sosyal Bilgilerde Değer Öğretimi Öğrenme alanlarına ilişkin değerlerin belirlenmesi ve buna ilişkin bir ders planının oluşturulması
12 Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi Okul dışında nerelerde sosyal bilgiler öğretimi yapılacağının belirlenmesi ve buna ilişkin ders planının hazırlanması
13 Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi Okul dışında nerelerde sosyal bilgiler öğretimi yapılacağının belirlenmesi ve buna ilişkin ders planının hazırlanması
14 Sosyal Bilgiler öğretiminde proje yaklaşımı İlgili makalelerin okunması
15 Sosyal bilgiler eğitiminde ölçme ve değerlendirme İlgili makalelerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları tüm kaynakların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar