DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyasal Düşünceler Tarihi * AS   216 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Siyasal düşünce tarihinde iz bırakmış düşünürleri ve düşünce gruplarını tanıyarak bunların günümüzün siyasal ve ekonomik yapıları üzerindeki etkilerini anlamak. Geçmişten günümüze üretim biçiminin siyaseti nasıl etkilediğinin farkına varılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Göçebelikten yerleşik yaşama geçiş döneminden başlayarak Asya ve Yunan coğrafyasında politik düşüncenin gelişiminin izlenmesi. Önemli filozofların düşüncelerinden örnekler ile Atina, Roma, Hıristiyanlık dönemlerinde siyasal düşünce. Ortaçağ. Yeniçağ dönemi, Fransız Devrimi öncesi siyasal düşünce. Fransız Devrimi sonrası çağdaş ideolojilerin doğuşu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgilendirme yok
2 İnsanlık tarihinde neolitik devrimin önemi ön okuma, araştırma
3 Devletin ortaya çıkması ön okuma, araştırma
4 İlkçağda Asya uygarlıklarında siyasal düşünce ön okuma, araştırma
5 İlkçağ Yunan Siyasal Düşüncesi ön okuma, araştırma
6 Atina ve önemli düşünürler ön okuma, araştırma
7 Hıristiyan siyasal düşüncesi ve önemli düşünürler İslamiyette siyasal düşünce ve önemli düşünürler ön okuma, araştırma
8 Ara sınav sınav
9 Rönesans ve Reform dönemlerinde siyasal düşüncenin değişmesi ve önemli düşünürler ön okuma, araştırma
10 Mutlak egemenlik düşüncesinin önemli temsilcileri ön okuma, araştırma
11 Siyasal düşünce tarihinde özgürlükçü düşüncenin önemli temsilcileri ön okuma, araştırma
12 Çağdaş ideolojiler ön okuma, araştırma
13 Çağdaş ideolojiler ön okuma, araştırma
14 Çağdaş ideolojiler ön okuma, araştırma
15 Siyasal islam düşüncesi ön okuma, araştırma
16-17 Genel değerlendirme ön okuma, araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar