DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Psikoloji SB   103 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. İsmail SANBERK
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.İSMAİL SANBERK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı (a) sosyal psikolojinin, sosyal etki ve etkileşim ile ilgili açıklamalarının ne olduğuna dair bir anlayış geliştirmek ve (b) sosyal etki ve etkileşimin konularının araştırılmasında ne gibi yöntemlere başvurulduğuna ilişkin bir bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derssosyal psikolojiye giriş niteliği taşımaktadır. Bu derskapsamında, insanların nasıl sosyal etkide bulundukları ve insanlararasındaki etkileşimin bilimsel olarak ne şekilde incelendiği ile ilgili bilgileraktarılmaktadır. Bireylerin düşünce ve duygularının, başkaları ile nasıl ilişkili olduğu açıklanamaya çalışılacaktır. Bu derskapsamında şu konulara yer verilecektir: sosyal psikolojide araştırma, sosyal etkive konformite, bireyin davranışlarının grup tarafından nasıl etkilendiği, ikna, tutumlar, sosyal biliş ve kişilerarası iletişim vb.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal psikolojinin temel kavramlarını ve bu kavramlar ile ilgili teorileri açıklar. (sosyal etki, uyma, tutumlar, tutum oluşumları ile ilgili teoriler)
2) Sosyal psikoloji, sosyoloji ve psikolojinin temel farklarını ayırt eder; her birini tanımlar ve açıklar
3) Sosyal psikolojinin gelişim tarihindeki temel çalışmaları ana hatları ile ve bu disipline katkı sağlayan kişileri isimleri ile birlikte tanımlayabilir.
4) Sosyal psikoloji araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.
5) Kişinin sosyalleşme sürecinde etken olan unsurları analiz eder.
6) Kişilik ve benlik oluşumunda, sosyal etki, grup süreçleri, kültür ve toplumla ilişkisini bütünleştirip genellemelere ulaşır.
7) Sosyal etkinin kişinin tutum ve davranışını nasıl oluşturduğu ile ilgili değerlendirme yapar.
8) Tutum, propaganda ve tutum değiştirme süreci hakkında açıklama ve analiz yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal psikoloji nedir. Tarihsel gelişimi ve bir çalışma alanı olarak belirmesi. Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanbul. (S.21-37). Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji (Çev: A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara. (S.9-37)
2 Sosyal psikolojinin gelişimi (Geçmişten günümüze) Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanabul. (S.21-37). Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji (Çev: A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara. (S.9-37)
3 Sosyal psikolojinin gelişimi (Geçmişten günümüze) Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanabul. (S.21-37). Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji (Çev: A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara. (S.9-37)
4 Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem ve örnekler Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanbul. (S.41-68)
5 Sosyal etkive uyma (itaat) Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanabul. (S.71-106). Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji (Çev: A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara. (S.211-237).
6 Tutumlar - tutumların oluşması Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanbul. (S.109-152). Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji (Çev: A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara. (S.139-176).
7 Vize Sınava hazırlanma
8 Tutumların ölçülmesi Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanbul. (S.109-152). Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji (Çev: A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara. (S.139-176).
9 Kalıplaşmış tutumlar (önyargılar) Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji (Çev: A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara. (S.177-210).
10 İletişim, propaganda:Tutum değiştirme süreci Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanbul. (S.191-234).
11 İletişim, propaganda:Tutum değiştirme süreci Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanbul. (S.191-234).
12 Yüklemleme (atıf) kuramları Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanabul. (S.247-277).
13 Yüklemleme (atıf) kuramları Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanabul. (S.247-277).
14 Grup yapısı Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanbul.Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Social Psychology(Translated by A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara. (P.302-341). Hogg, M.A. ve Vaughan,
15 Grup dinamiği Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanbul.Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Social Psychology(Translated by A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara. (P.302-341). Hogg, M.A. ve Vaughan,
16-17 Final Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar