DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi SB   307 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Demokrasi ve insan hakları kavramlarının farklı açılardan tartışılarak sosyal ve siyasal yaşam içerisindeki önemlerinin belirlenmesi, olması gereken ile yaşanan durum arasındaki farkın kavranması, özellikle çocuk hakları konusunda farkındalık kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
İnsan hakları ve demokrasinin tanımı ve tarihi gelişimi; demokrasi, özgürlük ve eşitlik kavramları, farklı demokrasi anlayışları, demokratik kültür, okulda ve ailede demokrasi, demokratik yurttaşlık; haklar ve özgürlükler, çocuk ve kadın hakları, insan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi vb.); insan hakları alanında yaşanan temel sorunlar, insan hakları ve demokrasi eğitimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan, birey ve vatandaş kavramlarını açıklar.
2) Demokrasi ve insan hakları kavramlarını açıklar.
3) Demokrasinin ve insan haklarının tarihsel gelişimini açıklar.
4) Anayasada yer alan temel hak ve özgürlükleri açıklar.
5) Demokrasi kavramının farklı algılarını tartışır.
6) Çağdaş (çoğulcu ve katılımcı) demokrasi anlayışının gerçekleşme koşullarını analiz eder.
7) İnsan haklarının benimsenmesi ve korunması ile ilgili değerlendirmelerde bulunur.
8) Demokratik kültür terimini tartışır.
9) Ev ve okul yaşamında, insan haklarına saygılı ve demokratik ortamların oluşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunur.
10) Sosyal Bilgiler öğretmeninin demokratik kültürün oluşmasındaki rolünü değerlendirir.
11) Çocuk Hakları Sözleşmesi bağlamında Türkiye'nin durumunu tartışır.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders ile ilgili bilgilendirme yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
2 Demokrasi kavramının irdelenmesi ön okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
3 Siyasal çerçevede demokrasinin ve demokrasi biçimlerinin tartışılması ön okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Çoğulcu ve katılımcı demokrasiden anlaşılması gerekenler ön okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
5 Temsili demokrasinin sorunları ön okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
6 Siyaset biliminde elit teorileri ve demokrasi ön okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Sosyal yaşamda demokrasi ön okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 İnsan haklarının tarihçesi Kitap: 1984 (G.Orwell) ön okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İnsan haklarının tarihçesi ön okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Günümüzde insan hakları kategorileri ön okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Çocuk hakları ön okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
13 Öğretim programlarında insan hakları ve demokrasi eğitimi ön okuma, araştırma, gözlem Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Ailede ve okulda demokrasi ön okuma, araştırma, gözlem Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Demokrasi eğitimi mi demokratik eğitim mi ön okuma, araştırma, gözlem Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Grup Çalışması
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar