DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ortaçağ Tarihi SOSZ   207 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali ALTIKULAÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SAİT DİNÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çok uzun bir zaman dilimini içine alan Ortaçağ dönemi boyunca Avrupa ve İslam dünyasında hüküm sürmüş olan devletlerin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültür tarihlerini ana hatlarıyla anlatmak.
Dersin İçeriği
Çok uzun bir zaman dilimini içine alan Ortaçağ dönemi boyunca Avrupa ve İslam dünyasında hüküm sürmüş olan devletlerin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültür tarihlerini ana hatlarıyla anlatmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ortaçağ tarihinin kaynaklarını öğrenir.
2) Ortaçağ tarihini ana hatlarıyla bilir.
3) Ortaçağda hüküm sürmüş olan devletlerin dünya tarihindeki yerini öğrenir.
4) Ortaçağ Doğu tarihi ve Batı tarihini mukayese etmeyi bilir.
5) Ortaçağ kültürlerini öğrenir.
6) Ortaçağ kültürlerinin dünya kültür tarihindeki yerini bilir.
7) Kaynaklardaki bilgileri olduğu gibi kabul etmek yerine, bu sahada çalışmalar yapan bilim adamı ve tarihçilerin araştırmalarını da göz önünde bulundurur. Ezberci tarihçilik yerine olayları mukayese ederek değerlendirebilme kabiliyetine ulaşır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ortaçağ tarihi dersi kapsamı ve kaynaklar, Tarih Çağları ve Çağlar İçinde Ortaçağ: Ortaçağ'ın Tanımı, Sınırları, Önemli Olayları Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İslamiyet'in Doğuşu, İlk İslam Devletleri: Asr-ı Saadet, Hulefa-yi Raşidin, Emeviler, Abbasiler. Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İslamiyet'in Avrupa'ya Yayılışı: Endülüs Emevi Devleti Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Türklerin İslam Dini'ni Kabulü Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İlk Türk-İslam Devletleri: Karahanlılar, Gazneliler, Tolunoğulları, Ihşidiler, İdil Bulgar Devleti Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Selçuklular ve Selçuklu Devri Türkiye Tarihi Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Selçuklular ve Selçuklu Devri Türkiye Tarihi Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ön hazırlık bulunmamaktadır. Yazılı Sınav
9 Beylikler Devri Türkiye Tarihi ve Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ortaçağ'da Avrupa Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Bizans İmparatorluğu Tarihi ve Haçlılar Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Hıristiyanlık ve Batı Medeniyeti Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İslam Uygarlığının Oluşumu: Etkilenmeler ve Etkileri Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İslam Devletlerinde Teşkilat ve Kültür Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İslam Devletlerinde Teşkilat ve Kültür Ön hazırlık bulunmamaktadır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön hazırlık bulunmamaktadır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar