DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Vatandaşlık Bilgisi SOSZ   206 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Andaç ÇUHADAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ANDAÇ ÇUHADAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Demokratik ve etkili vatandaşlık bağlamında, Türkiyenin anayasa tarihi ve günümüz anayasal düzeni, vatandaşlık hak ve sorumlulukları hakkında bilgilenmektir.
Dersin İçeriği
19. yüzyıldan başlayarak Türkiye'de insan hakları ve demokrasi ile ilgili gelişmeler anayasal belgeler ışığında incelenmektedir. 1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları karşılaştırmalı olarak incelenmekte, temel hak ve özgürlük anlayışındaki değişim vurgulanmaktadır. Devletin temel nitelikleri, anayasalardaki ifadeler referans alınarak analiz edilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Vatandaşlık kavramını açıklar.
2) Türkiyenin anayasa tarihini açıklar.
3) Günümüz anayasal düzenine göre vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükleri açıklar.
4) Günümüz anayasal düzenine göre devlet organlarının kuruluş ve işleyişlerini açıklar.
5) Anayasaların, devlet-vatandaş ilişkisinin oluşmasındaki işlevini değerlendirir.
6) Türkiye anayasaları tarafından düzenlenen devlet-vatandaş ilişkisini değerlendirir.
7) Siyasal kültürün vatandaşlık algısı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
8) Katılımcı demokrasi ile etkili vatandaşlık arasındaki ilişkileri bularak, demokratik vatandaşlık idealini analiz eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Öğrencilerin empati, eleştirel ve yaratıcı düşünme, insani değerlerle uyumlu etkili karar verme ve sorun çözme becerilerini geliştirecek yöntemleri kullanır.
X
2
Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak planlar.
X
3
Öğrenci merkezli öğretimi etkili kılabilecek biçimde özgün materyaller geliştirir ve bilgi teknolojilerini kullanır.
X
4
Ölçme ve değerlendirme konusunda mekanik olmaktan kaçınarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, yaratıcı ve özenli biçimler kullanabilir
X
5
Sosyal bilimlerin bilgi üretme yöntemini açıklar.
X
6
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu; Sosyal bilimlerin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
X
7
İçinde yaşadığı toplumun ve başka toplumların kültürel yapılarını tanıyarak, tarih boyunca yaşanan değişimlerin neden ve sonuçlarını değerlendirir
X
8
Yaşadığı yerin dünya üzerindeki konumunu tanımlar. Matematiksel konumun sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerini ve bu durumun tarih boyunca ne tür sonuçlar yarattığını değerlendirebilir
X
9
Dünyayı çok boyutlu algılayabilmek için sosyal bilimlerin yanı sıra doğa bilimlerinden ve güzel sanatlardan yararlanmanın önemini ayırt eder. Mesleki gelişiminin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
X
10
Sosyal Bilgiler dersinin içeriğinde katkısı olan disiplinleri, programın gerektirdiği özel öğretim yöntemlerini uygulayarak, birbiriyle anlamlı biçimde ilişkilendirebilir
X
11
Demokratik öğrenme ortamları yaratacak ve sınıfını gerçek yaşamın bir parçası haline getirecek uygulamaları tanımlayabilir
X
12
Farklı kültürlerde (kır-kent), sosyal çevre ve öğrencileriyle etkili iletişim kurabilir, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülebileceğini savunur
X
13
Eğitimin bilimsel temellerini tanır
X
14
Sahip olduğu mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak öz değerlendirme yapabilir
X
15
Ayrımcılıktan kaçınarak, insan haklarına ve insan onuruna uygun bir yaşam sürmenin tüm insanlar için geçerli ve gerekli olduğunu savunur
X
16
Yurttaş-öğretmen modeli oluşturur. Sivil toplumun katılımcı bir üyesi olarak; görev yaptığı okulun, çalıştığı çevrenin, içinde yaşadığı toplumun ve günümüz dünyasının sorunları karşısında çözüm için uğraş verir
X
17
Özgüven sahibi olmaya, sorgulayabilme cesaretine ve değiştirebilme gücüne değer verir. Bunun için de çok çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye istekli olur
X
18
Gereksinim duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşma becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
X
19
Yaşam boyu öğrenmeye değer verir
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgilendirme . Kemal Gözler: Kısa Anayasa Hukuku yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Vatandaş kimdir, Vatandaşlık bilgisi neleri içermelidir, anayasanın anlamı, anayasa çeşitleri. ilgili okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Senedi İttifaktan İkinci Meşrutiyete yaşanan siyasi olaylar ve Kanun-i Esasi ilgili okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Osmanlı Devletinin sona ermesi ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulması, 1921ve 1924 Anayasaları ilgili okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tek parti döneminden çok partili döneme geçiş, 1960 darbesi ve 1961 Anayasası ilgili okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 1970li yıllar, 1980 darbesi ve 1982 Anayasası ilgili okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 1982 Anayasasına göre; İnsan haklarına saygılı devlet anlayışı, demokratik devlet ve laik devlet anlayışı ilgili okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 1982 Anayasasına göre Yasama ilgili okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 1982 Anayasasına göre Yürütme, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ilgili okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 1982 Anayasasına göre Yargı ilgili okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Türkiye Cumhuriyeti Devletinde kamu yönetimi (merkez yönetimi ve yerel yönetimler) ilgili okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Türk siyasal yaşamını etkileyen güncel anayasa sorunları ilgili okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Vatandaşlık hakları ve sorumlulukları ilgili okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Hukuk devleti ve Eşit vatandaşlık ilgili okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar