DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik IV (Modern Fizik) FTO   206 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURİ EMRAHOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNURİ EMRAHOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klasik fizik ve modern fiziğin olaylara yaklaşımı arasındaki farklılıkları kavratmak ve bilimsel tarih sürecinde modern fizikle açıklama bulan olaylar hakkında bilgi sahibi edindirmek.
Dersin İçeriği
Atomun Yapısı: Atom modelleri, enerji düzeyleri, atomik ve moleküler spektrumlar. Görelilik: Zamanda, boyutta ve kütlede görelilik.Işık Teorileri;Işığın tanecik ve dalga modeli,fotoelektrik ve Compton Olayı.Fotonlar: Kuant kavramı, siyah cisim ışıması.Kuantum Mekaniği: Dalga-parçacık ikilemi, De Broglie dalgaları, Belirsizlik ilkesi.Yarıiletkenler;Katılarda enerji bantları,yarıiletkenlerde elektron ve holler,p-n eklemi,tranzistörler.Atom çekirdeği;, ve ışınları,Radyoaktiflikte kullanılan birimler,Radyoaktif bozunma Kanunu, Radyasyonun insan sağlığına etkileri,fisyon,fizyon.Güneş enerjisi;Güneş Spektrumu,Güneş enerjisinin kullanılması.Lazerler ve uygulamaları ,X ışınları ve uygulamaları.Süper iletkenlik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Klasik fizikteki determinist yaklaşımla modern fiziğin göreceli yaklaşımını karşılaştırır.
2) 20 yy da fizik alanında çalışma yapmış bilim insanlarını tanır ve çalışmaları yorumlar.
3) Modern fiziğin kavramlarını kullanarak fotonların ve atom altı parçacıkların doğasını tasvir eder.
4) Işığın tanecikli yapısı ile dalga özelliğini karşılaştırır.
5) Özel görelilikle ilgili zaman genleşmesi, eşzamanlılık, ikizler paradoksu, uzunluk büzülmesi ve kütle-enerji dönüşümü hakkında tartışır.
6) Bilimsel bilginin kesin olmadığı, bilim tarihinde farklı paradigmaların yer aldığı ve bilimin devrimsel bir yapısının da olduğunun farkına varır.
7) Uzayda hayatın olup olmadığı sorusunu sorar
8) Atomun yapısını anlar.
9) Kara cisim ışımasını öğrenir.
10) Bhor atom modelinin tek elektronlu atomlşar için geçerli olduğunu anlar.
11) Çok elektronlu atomlar için Schrödinger çözümünü öğrenir.
12) de Broglie yasasını öğrenir.
13) Heisenberg belirsizliğini öğrenir.
14) laser nedir. Nasıl elde edilir. Sorularının cevabını öğrenir.
15) Fizyon ve fisyon nasıl olur. Çekirdek tepkimelerini öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 19. yy ın sonuna kadar klasik fiziği etkileyen determinist felsefenin ve modern fizik nedir , modern fizik alanında çalışmış bilim insanları kimlerdir Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Işık Nedir kart oyununun oynanması. Grup çalışmalarında ışığın yapısının tartışılması. Işığın yapısını açıklayan iki teorinin (dalga teorisi ve tanecik teorisinin) karşılaştırılması. Foton kavramının öğrenilmesi. Elektromanyetik spektrumun incelenmesi. Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Siyah cisim ışıması Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Fotoelektrik olay Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Compton Saçılması Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Işığın tanecik modeli ile açıklanan fotoelektrik olay ve compton olayı Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Einstein ın özel görelilik teorisi: zamanda görelilik Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
9 Einstein ın özel görelilik teorisi: boyutta ve kütlede görelilik Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Bhor yasası Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Atomun yapısı: Atom modelleri, enerji seviyeleri Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Schrodinger dalga fonksiyonu Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Çekirdek reaksiyonları Fizyon teorisi Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel sunum Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Radyoaktivite ve Rayoaktif Bozunma. Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Laser nedir nasıl elde edilir Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar