DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri I MB   310 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sedat UÇAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEDAT UÇAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.ÖZGECAN TAŞTAN KIRIK1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında öğrencilere fen öğretiminin temel amaçları, fen okur yazarlığı, kavram öğretimi (kavram yanılgıları, kavram haritaları, kavramsal karikatürler, V diyagramları, vb.), fen öğretiminde kullanılan yöntemler ve materyaller ve bilimsel süreç becerileri öğretilecektir. Ayrıca 5, 6, 7,8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ve ders kitapları incelenecektir (temalar, kazanımlar, öğrenme durumları, değerlendirme teknikleri, vb.). Öğrenciler TÜBİTAK tarafından yayınlanan Bilim ve Teknik Dergisi nin son 2 yılki sayılarından bir makale seçerek sınıfta sunacaklardır.
Dersin İçeriği
1. Bilimsel bilginin özellikleri ve Fen Teknoloji okuryazarlığı 2. Bilişsel gelişim ve fen eğitimi (Piaget, Bruner, Gagne ve Ausubel) 3. Bilimsel süreç becerileri 4. Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları 4. Öğretme Öğrenme Strateji ve Modelleri 5. 5 8. Sınıflar Fen ve Teknoloji Programına Genel Bir Bakış 6. Bilim ve Teknik Dergisi nden makale sunumları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fen öğretiminin temel amaçlarını belirtir.
2) Fen okuryazarlığının önemini açıklar.
3) Fen okuryazarlığını geliştirmeye yönelik uygulama yapar.
4) Fen eğitiminde karşılaşılan kavram yanılgılarını listeler.
5) Fen eğitiminde bilişsel gelişim kuramlarının uygulamalarını tanır.
6) Bilimsel süreç becerilerini tanır.
7) Fen öğretiminde kullanılan yöntemleri uygular.
8) 5-8. sınıf Fen Bilgisi programını tanır.
9) Öğretme strateji ve modellerini açıklar.
10) Bilimsel bir makale hakkında powerpoint sunumu hazırlar.
11) Bilimsel bir makaleyi sunar.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin akışı ile ilgili genel bilgilendirme Kavram haritası Anlatım
Soru-Cevap
2 Fen ve teknoloji eğitimin amacı, Evrensel, ulusal, yerel, kişisel hedefler , Fen teknoloji okur yazarlılığı bilgi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Öğrenme Kuramları ve Fen Öğretimi, Çoklu Zeka Kuramı ve Fen Öğretimi Bilimsel bilginin özellikleri konulu kavram haritası çizimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kavram öğretimi, Kavram haritaları İlgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sorgulamaya dayalı fen öğretimi, Yapılandırmacı yaklaşım, 5E modeli Bilimsel süreç becerileri konulu kavaram haritası çizimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Laboratuvar uygulamaları, Güvenlik, Bilimsel süreç becerileri İlgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Probleme dayalı öğrenme, Proje tabanlı öğrenme İlgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Girişimcilik İlgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Argümantasyon, Eleştirel Düşünme Bilim ve Teknik Dergisi ilgili sayısını okuma ve sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 STEM, Yaşam Temelli Öğrenme Bilim ve Teknik Dergisi nin ilgili sayısını okuma ve sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Fen Öğretiminde Ölçme değerlendirme, Alternatif ölçme değerlendirme, PISA, TIMSS Bilim ve Teknik Dergisi nin ilgili sayısını okuma ve sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İşbirlikli Öğrenme, Okul Dışı Fen Öğretimi Bilim ve Teknik Dergisi nin ilgili sayısını okuma ve sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Üstbiliş ve fen öğretimi, Duyuşsal alan Bilim ve Teknik Dergisi nin ilgili sayısını okuma ve sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, Planlama (yıllık, ünite, ders) Bilim ve Teknik Dergisi nin ilgili sayısını okuma ve sunum hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar