DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk SYB   313 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Engin ÇELEBİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ENGİN ÇELEBİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersde, çeşitli felsefi ve pratik yaklaşımların tanıtılarak, etik ve ahlak açısından doğru-yanlış tanımlamaları, iletişimsel eylemler, mesleki kural ve davranışlar, toplumsal değişim ve etik, popüler kültür ve etik konuları işlenecektir ve sporda sosyal sorumluluk çalışmaları incelenecektir.
Dersin İçeriği
Bu ders, etik kuramları tarihçesine bakış, farklı yaklaşımlar: deontolojik-teleolojik etik, sosyal sorumluluk araştırmaları, örnek konu seçimleri ve araştırma olanakları ve seminer sunuşları biçiminde işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
2) Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
3) Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırır.
4) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5) Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir.
6) Mesleki etik ilkelere uygun davranır.
7) Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
8) Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
9) Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
10) Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
11) Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
12) Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
13) Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
14) Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahip olur.
15) Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazanır.