DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Koordinasyon bileşiklerinin elektronik spektrumu Föyde ilgili bölümün çalışılması
2 Ligandların kuvvetliliği (spektrokimyasal seri) Föyde ilgili bölümün çalışılması
3 Geometrik izomeri (cis-trans) Föyde ilgili bölümün çalışılması
4 Tetraammin karbonato kobalt(III) nitratın hazırlanması Föyde ilgili bölümün çalışılması
5 Manyetik duyarlılık Kitapta ilgili bölüm çalışılsın (Diğer kaynaklar 1)
6 UV-Vis spektrofotometre Föyde ilgili bölümün çalışılması
7 Ara Sınav Kitapta ilgili bölüm çalışılsın (Diğer kaynaklar 1)
8 Tetraammin bakır(II) sülfat hekzahidrat kompleksinin sentezi Föyde ilgili bölümün çalışılması
9 Oksim Sentezi Föyde ilgili bölümün çalışılması
10 Schiff bazı ve metal komplekslerinin sentezi Föyde ilgili bölümün çalışılması
11 Bağlanma İzomeri Föyde ilgili bölümün çalışılması
12 Azot-Protein tayin cihazı ile amonyak yüzdesinin belirlenmesi Föyde ilgili bölümün çalışılması
13 UV ile Koluşum sabitinin belirlenmesi Föyde ilgili bölümün çalışılması
14 FT-IR ile metal komplesklerinin karakterizasyonu Föyde ilgili bölümün çalışılması
15 Mazeret Deneyleri Föyde ilgili bölümün çalışılması
16-17 Final Sınavı Föyde ilgili bölümün çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar