DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Olasılık MT   261 3 4 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sadullah SAKALLIOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.SADULLAH SAKALLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SADULLAH SAKALLIOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Olasılık kuramı, rasgele değişkenler ve dağılımları ile ilgili temel kavramların verilip, istatistiğe giriş için temel oluşturmak.
Dersin İçeriği
Rastgele deney, Örnek uzayı olay,Olasılık fonksiyonu, Olasılık hesapları, Koşullu olasılık, rastgele değişken, rastgele değişkenlerin fonksiyonları, kesikli rasgele değişkenler ve dağılımları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Örnek Uzaylar, Örnek Noktalar, Örnek Noktaları Sayma Kurallarını kavrar
2) Permütasyon, Kombinasyon problemlerini çözer
3) Bir Olayın Olasılığı, Olasılık Aksiyomları ve Bazı Olasılık Kurallarını kullanır
4) Koşullu Olasılık, Bağımsız Olaylar, Bayes Teoremini uygular
5) Rastgele Değişken Kavramını, Bir Rastgele Değişkenin Dağılımını kavrar
6) Bir rasgele Değişkenin Beklenen Değerini, Varyansını ve Özelliklerini kavrar
7) Momentler, Bir Dağılımda Çarpıklık ve Sivrilik, Chebyshew Eşitsizliği kavramlarını kullanır
8) Bernoulli, Binom, Çok Terimli, Geometrik, Negatif Binom gibi bazı kesikli dağılımları tanır
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
X
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
X
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
X
4
Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
X
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
X
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
X
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
X
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
X
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
X
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.
X
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
X
13
Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
X
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
X
15
Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
X
16
Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
X
17
Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
X
18
Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
X
19
Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
X
20
Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örnek Uzaylar, Örnek Noktalar, Örnek Noktaları Sayma Kuralları Kaynak okuma
2 Permütasyon, Kombinasyon Kaynak okuma
3 Sıralı ve Sırasız Parçalanma, Binom Açılımı, Problem Çözümü Kaynak okuma
4 Bir Olayın Olasılığı, Olasılık Aksiyomları ve Bazı Olasılık Kuralları Kaynak okuma
5 Geometrik Olasılık, Koşullu Olasılık Kaynak okuma
6 Bağımsız Olaylar, Bayes Teoremi Kaynak okuma
7 Rastgele Değişken Kavramı, Kesikli Rastgele Değişkenin Dağılımı Kaynak okuma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Sürekli Rastgele Değişkenin Dağılımı Kaynak okuma
10 Beklenen değer, Varyans ve Özellikleri Kaynak okuma
11 Momentler, Bir Dağılımda Çarpıklık ve Sivrilik Kaynak okuma
12 Chebyshew Eşitsizliği, Problem Çözümü Kaynak okuma
13 Bernoulli, Binom, Çok Terimli, Geometrik Dağılım Kaynak okuma
14 Negatif Binom, Hipergeometrik, Poisson ve Düzgün Dağılım, Problem Çözümü Kaynak okuma
15 Problem çözme Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar