DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dil ve Kültür TE   401 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.ENGİN ÇETİN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ENGİN ÇETİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türk kültürünün evrelerini ve gelişim aşamalarının öğrenilmesi ve farklı bakış açılarıyla dönemin farklı uygarlıklarıyla karşılaştırma yapabilmeyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste kültürün tanımı, kapsamı, önemi, dil ile ilişkisi, dillerin doğuşuyla ilgili teoriler, doğal diller, yapma diller, dil - kültür ilişkisi, toplum yaşamının ve coğrafyanın dile etkisi, Türk kültür daireleri ve bunların dile etkisi, göçebe kültürün özellikleri, göçebe Türk toplulukları ve kültürleri, Türklerde yazının gelişimi, yerleşik yaşam, tarım kültürü, Türklerin yerleşik yaşama geçişi, Uygurlar ve kültürleri (sanat, edebiyat, uygarlık), Türklerin İslamiyet'i kabulü ve yeni kültür çevresi, İslami Türk kültürü, batı kültürünün dile yansıması anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kültür terimini ve terimin kapsamını kavrar.
2) Kültür sözü için Türkçede geçmişten günümüze kullanılan kavramlardan haberdar olur.
3) Kültürün unsurlarını kavrar.
4) Kültür değişimlerini ve nedenlerini açıklar.
5) Dil ile kültür arasındaki ilişkiyi ve Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürel evreleri kavrar.
6) Kültür aktarımında dilin önemini kavrar.
7) Dil ürünlerinden hareketle dönem metinlerindeki kültürel unsurları algılar.
8) Kültürün ve dilin toplumu yansıtma konusundaki ortak noktalarını kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültürün tanımı, kapsamı, önemi, dil ile ilişkisi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Dil - kültür ilişkisi, kültürün unsurları ve sürekliliği Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Yeryüzünde diller ve kültürler üzerine genel izlenimler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Göçebe Türkler ve kültürleri: Hunlar, Köktürkler, Runik alfabe, Türklerde yazının gelişimi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Orhon yazıtlarından Türk kültürüne ilişkin çıkarımlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Yerleşik yaşam, tarım kültürü Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Uygur Türkleri ve kültürü Kaynak okuma Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynakların tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Türklerin İslamiyet'i kabulü ve yeni kültür çevresi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 İslami Türk kültürü, Karahanlılar, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Gazneliler, Selçuklular Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Osmanlılar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Batı kültürü ve Türkçeye etkileri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynakların tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar:Diğer Kaynaklar: