DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Administrative Law FEAS   403 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kamu kurum ve kuruluşlarının işleyiş şekilleri ve tabi oldukları hukuk kuralları; idare hukukuna egemen olan ilkeler, idari teşkilat, idari işlemler, idarenin eylemleri, idari sözleşmeler, idari yaptırımlar, kolluk, kamu hizmeti, kamulaştırma, kamu ihaleleri, idarenin sorumluluğu, kamu görevlileri üzerinde durulacak başlıca konulardır.
Dersin İçeriği
Türkiyenin idari teşkilatı; genel kuramlar ve anayasal ilkeler, merkezden yönetim ve yerinden yönetim teşkilatı, kamu görevlileri; kamu görevlisi kavramı, devlet memurluğu, memurluğa giriş, memurların hak ve yükümlülükleri, memurların değerlendirilmesi ve yükselmesi, memurlar hakkında disiplin soruşturması ve ceza kovuşturması, memurların mali sorumluluğu, memurluğun sona ermesi, idarenin faaliyetleri, kamu malları ve kazanılma usulleri; kamu malları kavramı ve hukuksal rejimi, sınıflandırılması, kazanılma usulleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci idare hukukuna giriş, idari teşkilat, idarenin görev ve yetkileri konularını öğrenmiş olacaktır
2) İdare malları, idare personeli ve idarenin denetlenmesi konularını öğrenmiş olacaktır
3) Kamu hizmetlerinin görülüş biçimleri, Özelleştirme, devletleştirme ve kamulaştırma hakkında bilgi sahibi olacaktır.
4) Bu ders kapsamında: idare hukukuna giriş, idari teşkilat, idarenin görev ve yetkileri, idare malları, idare personeli ve idarenin denetlenmesi konuları öğrenilmiş olacaktır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İdare hukuku kavramı, İdare hukukuna giriş, ve İdare hukuku sistemleri Okuma
2 İdarenin işleyişi ve idarenin yetkileri ve görevleri konularını teorik açıdan belirlemek ve nasıl uygulandığını görmek. Okuma
3 İdari hiyerarşi, idari vesayet, Yetki ve imza devri Okuma
4 Merkezden ve yerinden yönetim teşkilatı, Yer yönünden ve Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları Okuma
5 İdari işlemler, idari işlemin özellikleri, İdari işlem türleri ve düzenleyici işlemler Okuma
6 İdari işlemin unsurları ve İdari eylemler Okuma
7 İdari sözleşmeler ve İdarenin özel hukuk sözleşmeleri Okuma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Kamu hizmetlerinin görülüş biçimleri Özelleştirme, devletleştirme ve kamulaştırma Okuma
10 İhale usulleri ve İhale sürecinde uyulacak ilkeler Okuma
11 Kamu hizmeti ve Kamu hizmetinin görülüş usulleri Okuma
12 Kolluk ve Kolluk işlemleri Okuma
13 Genel idari usul Okuma
14 Kamulaştırma, Kamulaştırmasız el atma, Kamu malları, Kamu görevlileri; kamu görevlisi kavramı Okuma
15 Devlet memurluğu, memurluğa giriş, memurların hak ve yükümlülükleri, memurların değerlendirilmesi, Memurlar hakkında disiplin soruşturması ve ceza kovuşturması, memurların mali sorumluluğu, memurluğun sona ermesi ve yükselmesi Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar