DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Muhasebe I ISLZ   201 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
Doç.Dr.KORAY TUAN1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.KORAY TUAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Muhasebe, mal ve hizmet üretip sürekli faaliyet gösteren tüm işletmelerde parasal işlemlerin belgelere kaydedilmesi, bu belgelerin düzenlenmesi, sınıflandırılması ve rapor haline getirilmesi olayıdır. Bilanço ve gelir tablosu, mali tablolar için bilgi toplamada hesaplar, muhasebe de kayıt araçları, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, belirtilerek aktif pasif kalemlere ait kayıt işlemleri gösterilerek genel geçici mizanın düzenlenmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği
Bu derste muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri gibi tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeler incelenerek düzenlenmeleri öğrenilecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır
2) Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini kavrayarak geçici mizan düzenler
3) Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili temel ilkeleri öğrenir
4) Muhasebe temel denklemi ve sermayenin hesaplanmasını öğrenir
5) Aktif ve pasif karakterli hesapları öğrenir
6) Gider ve gelir hesaplarını öğrenir
7) Çift taraflı kayıt yöntemini öğrenir
8) Dönemiçi işlemleri öğrenir
9) Genel geçici mizanı düzenlemeyi öğrenir
10) Finansal tabloların ana grupları ile bunlara ait kalemleri (kısa ve uzun vadeli varlık ve borçlar, özkaynaklar) tanımlar
11) Finansal tabloların ana grupları ile bunlara ait kalemleri (satışların maliyeti, giderler ve gelirler) tanımlar
12) Finansal tabloların ana grupları ile bunlara ait kalemleri (işletme, yatırım, finansman faaliyetlerinden nakit akışları) tanımlar
13) Stok maliyetleme, amortisman ve çeşitli kalemler için değerleme yöntemlerini belirler
14) Dönem sonu işlemleri öğrenir
15) Kapanış kayıtlarını düzenlemeyi öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Temel Kavramlar ve İlkeler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Muhasebe Temel Denklemi ve Sermayenin Hesaplanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
3 Muhasebe Temel Denklemi ve Sermayenin Hesaplanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
4 Temel Finansal Tablolar: Bilanço ve Uygulamaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
5 Temel Finansal Tablolar: Gelir Tablosu ve Uygulamaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
6 Muhasebede Hesap ve Önemi: Genel Olarak Aktif ve Pasif Karakterli Hesapların İncelenmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
7 Muhasebede Hesap ve Önemi: Genel Olarak Gider ve Gelir Hesaplarının İncelenmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Çift Taraflı Kayıt Yönteminin Esasları ve Örnekler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
10 Çift Taraflı Kayıt Yönteminin Esasları ve Örnekler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
11 Dönemiçi İşlemler ve Genel Geçici Mizanı Düzenleme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
12 Dönemiçi İşlemler ve Genel Geçici Mizanı Düzenleme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
13 Dönemiçi İşlemler ve Genel Geçici Mizanı Düzenleme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
14 Dönem Sonu İşlemler ve Kapanış Kayıtları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
15 Dönem Sonu İşlemler ve Kapanış Kayıtları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar