DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonometri III EKMZ   401 7 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Seda ŞENGÜL
Dersi Verenler
Prof.Dr.SEDA ŞENGÜL1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SEDA ŞENGÜL1. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.SEDA ŞENGÜL2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.KENAN LOPCU2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin ekonometrinin temel konularını kavramları ve ekonometrik alt yapılarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere bağımsız ekonometrik araştırma yapabilme ve belli yöntemleri uygulayabilme becerisi kazandırmayı da amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ekonometri I ve Ekonometri II derslerinin devamı niteliğinde olan bu derstte temel ekonometride yer alan eşanlı denklem tahmin yöntemleri, dinamik modeller,kesikli seçim ve sınırlı bağımlı değişkenli modeller, panel veri analizi, zaman serisi gibi konular bu dersin içeriğini oluşturacaktır. .

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonometrinin temel konuları çok iyi bilir
2) Ekonometrik modelleri tahmin etme ve yorumlama becerisi kazanır
3) Kendi başına bağımsız bir ekonometrik çalışma yapabilme ve yeni ekonometrik yöntemler geliştirme becerisi kazanır.
4) Bir ekonometrik modelde ortaya çıkabilecek ekonometrik sorunları belirleyebilir.
5) Bir ekonometrik modelde ortaya çıkabilecek herhangi bir ekonometrik soruna çözüm üretebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Model tanımlama, tanımlama hatası ve tanımlama hatası çeşitleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Model tanımlama hatalarının sınanması, ölçme hataları ve model seçme ölçütleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Dinamik modeller: Gecikmesi dağıtılmış modellerin tahmini, Koyck yaklaşımı, Uyarlanmış Beklentiler yaklaşımı, Kısmi düzeltme modeli Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Otoregresif modellerin tahmini: almon yaklaşımı, çok terimli dağıtılmış modeller:, dışsallık testleri, Wu-Hausman sınaması Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Eşanlı Denklemli Modeller, Eşanlı Denklemli Model Tanımı ve Belirlenme Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Eşanlı denklemli modellerin tahmini ve yorumlanması : Dolaylı En küçük kareler, genelleştirilmiş en küçük kareler , iki aşamalı en küçük kareler , sınırlı bilgiyle en çok olabilirlik yöntemi, tam bilgiyle en çok olabilirlik yöntemi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 En çok olabilirlik tahmincisi, en çok olabilirlik tahmincisinin özellikleri, doğrusal modelin en çok olabilirlik tahmincisi ile tahmini Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Öğrenciler ara sınav için hazırlanırlar Yazılı Sınav
9 En çok olabilirlik tahmincisi: likelihood ratio test, wald test, lagrange multiplier tests Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Kesikli Seçim Modelleri : Doğrusal olasılık modeli, probit ve logit modelleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Sınırılı Bağımlı Değişkenler: Budanmış, sansürlenmiş ve örneklem seçimi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Tobit model, Heckman modeli Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Panel veri analizi: genel kavramlar, avantajları, havuzlanmış en küçük kareler Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Panel veri modelleri: Sabit Etkiler ve Rassal Etkiler Modelleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Zaman serisi modelleri: ARMA süreçleri, duraganlık testleri, tahminleri, öngörü Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenciler final sınavı için hazırlanırlar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar