DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Ekonometri II EKMZ   404 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET ÖZMEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEHMET ÖZMEN1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.MEHMET ÖZMEN2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEHMET ÖZMEN2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisadi ilişkilerin ekonometrik yöntemlerle modellenmesi, bilgisayar programıyla uygulanması ve bu modellerin yorumlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
DF ve ADF Durağanlık testleri, Enge-Granger ve Johansen eşbütünleşme testleri, VEC modelinin tahmini, ARIMA modellerinin tahmini, VAR modelinin tahmini

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makro iktisadi bir modelin oluşturulması.
2) Modelde var olan değişkenlere ilişkin zaman serisi özelliklerinin ortaya konması.
3) Uygun model tahmini ve tahmin sonuçlarının değerlendirilmesi.
4) Değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkilerin analiz edilmesi.
5) Her bir öğrencinin Türkiye verileri kullanılarak elde etmiş olduğu model tahmin sonuçlarının tartışılması.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zaman Serisi Ekonometrisine Giriş İlgili Okuma Anlatım
2 Bazı Temel Kavramlar, Fark Denklemleri,Beyaz Gürültü Süreci, AR, MA, ARMA ve ARIMA Modelleri İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
3 Box- Jenkins Öngörü Modelleri ( uygulama ) İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
4 Tesadüfi Yürüyüş Hipotezi, Deterministik ve Stokastik Trend, Taklit Regresyon İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
5 Durağan Olmayan Stokastik Süreçler İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
6 Zaman Serilerinde Trendin Ortadan Kaldırılması : Fark ve Trend Durağan Süreçler İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
7 Durağanlığın Test Edilmesi, Otokorelasyon Fonksiyonu Yardımıyla (ACF) Durağanlığın Test Edilmesi İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders içeriğinin çalışılması Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu Yardımıyla (PACF) Durağanlığın Test Edilmesi, Q İstatistiği, LB, IDW İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
10 Durağanlık İçin Birim Kök Testleri: DF, ADF, PP, KPSS, DF-GLS,v.d. ve uygulamaları İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
11 VAR analizi ve uygulamaları İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
12 Eşbütünleşme (Ko-entegrasyon) Analizine Giriş, Ko-entegrasyonun Varlığının Test Edilmesi İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
13 Engle-Granger Testi, Engle-Granger ve Yoo Yaklaşımı, Johansen İz test İstatistiği ve Maksimum Özdeğeri istatistiği İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
14 Hata Düzeltme Modelleri ve uygulamaları İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
15 Nedensellik Analizleri, Varyans Ayrıştırması ve Etki Tepki fonksiyonlarına ilişkin uygulamalar İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders içeriğinin çalışılması Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar