DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı İstatistiksel Analiz EKMS   407 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÜLSEN KIRAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLSEN KIRAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı SPSS paket programı kullanarak temel istatistiki analizleri yapma ve yorumlama becerisini edindirmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste SPSS ile veri girişi ve düzenlemesinin yanı sıra SPSS programı kullanılarak betimsel istatistikler ve grafikler, t testleri, varyans analizi, çapraz tablolar ve ilişki katsayıları, korelasyon ve regresyon analizi ile güvenilirlik analizi konuları işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) SPSS paket programında veri dosyası oluşturur ve veriyi girer.
2) SPSS ile betimsel istatistikleri hesaplar ve yorumlar.
3) SPSS ile verinin grafiğini çizer ve yorumlar.
4) Tek ve iki örnek t testlerini SPSS ile yapıp sonuçları yorumlar.
5) SPSS ile tek ve iki yönlü varyans analizini gerçekleştirip bulguları yorumlar.
6) SPSS ile çapraz tablo oluşturup değişkenlerin bağımsızlığını ki-kare testi ile sorgular.
7) Farklı ölçme düzeyleri için ilgili ilişki katsayılarını ayırt eder.
8) SPSS ile regresyon analizini gerçekleştirip bulguları yorumlar.
9) Ölçeğin güvenilirliğini inceler.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Motivasyon: Dersin içeriği ve kaynak tanıtımı Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
2 İstatistiğin temel kavramları, ölçek türleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
3 SPSS Paket Programı ile ilgili temel işlemler, veri girişi ve düzenlenmesi Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
4 SPSS Paket Programı ile ilgili temel işlemler, veri girişi ve düzenlenmesi Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
5 Betimsel istatistikler Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Grafikler Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
7 Tek örnek t testleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ara sınava yönelik hazırlık Yazılı Sınav
9 İki örnek t testleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Tek yönlü varyans analizi Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 İki yönlü varyans analizi Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Çapraz tablolar ve ki-kare bağımsızlık testi Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 İlişki katsayıları Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Regresyon Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Güvenilirlik analizi Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavına yönelik genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar