DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Econometrics III * ECMZ   401 7 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Kenan LOPCU
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.KENAN LOPCU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin ekonometrinin temel konularını kavramları ve ekonometrik alt yapılarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere bağımsız ekonometrik araştırma yapabilme ve belli yöntemleri uygulayabilme becerisi kazandırmayı da amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ekonometri I ve Ekonometri II derslerinin devamı niteliğinde olan bu derstte temel ekonometride yer alan eşanlı denklem tahmin yöntemleri, dinamik modeller,kesikli seçim ve sınırlı bağımlı değişkenli modeller, panel veri analizi, zaman serisi gibi konular bu dersin içeriğini oluşturacaktır. .

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Model tanımlama, tanımlama hatası ve tanımlama hatası çeşitleri İlgili Okuma ve Problem Seti
2 Model tanımlama hatalarının sınanması, ölçme hataları ve model seçme ölçütleri İlgili Okuma ve Problem Seti
3 Dinamik modeller: Gecikmesi dağıtılmış modellerin tahmini, Koyck yaklaşımı, Uyarlanmış Beklentiler yaklaşımı, Kısmi düzeltme modeli İlgili Okuma ve Problem Seti
4 Otoregresif modellerin tahmini: almon yaklaşımı, çok terimli dağıtılmış modeller:, dışsallık testleri, Wu-Hausman sınaması İlgili Okuma ve Problem Seti
5 Otoregresif modellerin tahmini: almon yaklaşımı, çok terimli dağıtılmış modeller:, dışsallık testleri, Wu-Hausman sınaması İlgili Okuma ve Problem Seti
6 Eşanlı Denklemli Modeller, Eşanlı Denklemli Model Tanımı ve Belirlenme İlgili Okuma ve Problem Seti
7 En çok olabilirlik tahmincisi: likelihood ratio test, wald test, lagrange multiplier tests İlgili Okuma ve Problem Seti
8 Arasınav
9 En çok olabilirlik tahmincisi: likelihood ratio test, wald test, lagrange multiplier tests İlgili Okuma ve Problem Seti
10 Kesikli Seçim Modelleri : Doğrusal olasılık modeli, probit ve logit modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti
11 Sınırılı Bağımlı Değişkenler: Budanmış, sansürlenmiş ve örneklem seçimi İlgili Okuma ve Problem Seti
12 Tobit model, Heckman modeli İlgili Okuma ve Problem Seti
13 Panel veri analizi: genel kavramlar, avantajları, havuzlanmış en küçük kareler İlgili Okuma ve Problem Seti
14 Panel veri modelleri: Sabit Etkiler ve Rassal Etkiler Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti
15 Zaman serisi modelleri: ARMA süreçleri, duraganlık testleri, tahminleri, öngörü İlgili Okuma ve Problem Seti
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar