DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nonparametric Methods * ECMS   406 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hüseyin GÜLER
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HÜSEYİN GÜLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı normal dağılımın sağlanmadığı durumlarda kullanılan küçük örnekleme ilişkin hipotez testleri, uyum iyiliği testleri, bağımsızlık ve homojenlik testleri ve ilişki katsayılarının kullanımını açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste sıralı ve sayı sıralı istatistikler; ki-kare, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors ve Shapiro-Wilk uyum iyiliği testleri; Levene, Brown-Forsythe ve Layard ki-kare varyans homojenliği testleri; bir örnek için binom, bir örnek işaret testi, Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi ve dizi parçaları testi; iki bağımsız örnek için medyan, Mann-Whitney, Wald- Wolfowitz dizi parçaları, Kolmogorov-Smirnov testi; iki bağımlı örnek için işaret, Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi; bağımsızlık ve homojenlik için ki-kare testleri ile Spearman'ın sıra korelasyon katsayısı ve Kendall'ın tau ilişki katsayıları ve SPSS paket programı uygulamaları incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar Bölüm 1
2 Sıralı İstatistikler Bölüm 2
3 Uyum İyiliği Testleri Bölüm 3
4 Uyum İyiliği Testleri Bölüm 3
5 Varyansların Homojenliği İçin Testler Bölüm 4
6 Varyansların Homojenliği İçin Testler Bölüm 4
7 Bağımsızlık ve Homojenlik Testleri Bölüm 8
8 Ara sınav
9 Bir Örnek İçin Testler Bölüm 5
10 Bir Örnek İçin Testler Bölüm 5
11 İki Bağımsız Örnek İçin Testler Bölüm 6
12 İki Bağımsız Örnek İçin Testler Bölüm 6
13 İki Bağımlı Örnek İçin Testler Bölüm 7
14 İki Bağımlı Örnek İçin Testler Bölüm 7
15 İlişki Katsayıları Bölüm 11
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar