DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Statistics I * ECMZ   205 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hüseyin GÜLER
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HÜSEYİN GÜLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplanan verinin grafiksel ve betimsel yöntemlerle analiz edilip yorumlanması ile olasılık, rasgele değişkenler ve bazı özel dağılımlar hakkında temel bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste veri analizinin önemi, verinin nasıl analiz edilip sonuçların nasıl yorumlanacağı, temel olasılık kuralları, rasgele değişkenler ile onların gerçek hayattaki kullanımını, bazı özel kesikli (Bernoulli, Binom, Poisson vb.) ve sürekli (normal ve standart normal dağılım) rasgele değişkenler konuları incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistik ve bazı temel kavramlar Ders kitabının ilgili bölümü
2 Frekans dağılımları ve grafikler Ders kitabının ilgili bölümü
3 Frekans dağılımları ve grafikler Ders kitabının ilgili bölümü
4 Merkezsel eğilim ölçüleri (Ortalama, medyan ve mod) Ders kitabının ilgili bölümü
5 Merkezsel eğilim ölçüleri (Harmonik ve geometrik ortalama, eğilim ölçülerinin karşılaştırılması) Ders kitabının ilgili bölümü
6 Merkezsel eğilim ölçüleri (Gruplandırılmış veri için ortalama, medyan, mod) Ders kitabının ilgili bölümü
7 Dağılış ölçüleri (Açıklık, ortalama mutlak sapma, varyans ve standart sapma, değişim katsayısı) Ders kitabının ilgili bölümü
8 Vize sınavı
9 Bazı olasılık kavramları Ders kitabının ilgili bölümü
10 Bazı olasılık kavramları Ders kitabının ilgili bölümü
11 Rastgele değişkenler (Kesikli rasgele değişkenler, beklenen değer ve varyans hesabı) Ders kitabının ilgili bölümü
12 Rastgele değişkenler (Sürekli rasgele değişkenler, beklenen değer ve varyans hesabı) Ders kitabının ilgili bölümü
13 Bazı önemli kesikli dağılımlar (Bernoulli, Binom, Geometrik) Ders kitabının ilgili bölümü
14 Bazı önemli kesikli dağılımlar (Poisson, Düzgün) Ders kitabının ilgili bölümü
15 Bazı önemli sürekli dağılımlar (Normal ve standart normal, Binom dağılımına normal yaklaşım, Üstel dağılım) Ders kitabının ilgili bölümü
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar