DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sales Management BUSS   403 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hatice DOĞAN SÜDAŞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HATİCE DOĞAN SÜDAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz modern ekonomi sisteminin ve serbest piyasa şartlarının vazgeçilmez bir unsuru olan satış yönetimi ve kişisel satışın işleyişi ve uygulama detaylarının öğrencilere aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders satış süreci, bölge ve zaman yönetimi, satış bütçesi, satışçıların tedarik ve seçimi, satış gücü organizasyonu, satışta ücrelendirme, satışçıların eğitimi, satışçıların motivasyonu, satışçıların performans değerlemesi, satışta liderlik, satışta etik, internette satış, uluslararası satış konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Satış yönetimi faaliyetlerini öğrenir ve bu faaliyetlere ilişkin uygulama becerileri geliştirebilir.
2) İyi bir satışçının sahip olması gereken özellikleri öğrenir.
3) Bir satış gücü organizasyonunun nasıl planlanması gerektiğini öğrenir.
4) Satışçıların işe alınması, eğitilmesi, motive edilmesi, ücretlendirilmesi ve performanslarının değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olur.
5) Satışta etiğin önemini kavrar.
6) İnternette satış ve uluslararası satış ile ilgili temel kavram ve uygulamaları öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Satış Yönetimine Giriş İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
2 Satış Süreci ve Aşamaları İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
3 Bölge ve Zaman Yönetimi İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
4 Satış Bütçesi İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
5 Satış Gücünün Organizasyonu İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
6 Satışçıların Tedariki ve Seçimi İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
7 Satışçı Eğitimi İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
8 Arasınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Satış Yönetiminde Liderlik İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
10 Satışçı Motivasyonu İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
11 Satış Yönetiminde Ücretlendirme İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
12 Satışçı Performans Değerlemesi İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
13 Satışta Etik İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
14 İnternette Satış,Uluslararası Satış İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
15 Proje Sunumları Sunuma hazırlık Proje / Tasarım
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar