DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Commercial Law I FEAS   201 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
İREM TÖRE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisans öğrencilerinin ticaret hayatının gerektirdiği bilimsel bilgiye sahip olabilmeleri için altyapı oluşturma ve bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme becerilerini kazanmalarının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Ticari işletme ve esnaf işletmesini, ticari işletmenin bölümleri ve devrini bilirler, Taciri ve tacir olmanın hüküm ve sonuçlarını bilirler, Tacir yardımcılarını bilirler, Ticaret unvanı, işletme adı, marka, haksız rekabet kavramlarını bilirler Kıymetli evrak kavramı, türlerini bilirler, Kambiyo senedi, ortak özellikleri, türlerini bilirler. Poliçe, bono ve çekin uygulanmasını ve özelliklerini bilirler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) ticaret, toplum, devlet ve hukuk kavramları arasındaki ilişkiyi, devletin ticari alanı düzenlemesinde temel ilkeleri, değişen Türk Ticaret Kanununun etkilerinedair tartışmaları ve temel bilgileri öğrenir
2) Ticaret Hukukunun oluşması ve uygulanması ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
3) Ticaret Hukukunun temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar / etkileşimleri yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde açıklar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konuya giriş ve öğrencinin ders sistemine ilişkin bilgilendirilmesi. Okuma Anlatım
2 Ticari İşletme Okuma Anlatım
3 Ticari İşler Okuma Anlatım
4 Tacir kavramı ve tacir olmanın sonuçları Okuma Anlatım
5 Ticari defterler Okuma Anlatım
6 Ticaret Sicili Okuma Anlatım
7 Haksız Rekabet ve aldatıcı reklam Okuma Anlatım
8 Ara Sınav sınava hazırlık
9 Şirket tanımı ve türleri Okuma Anlatım
10 Limited ve Kollektif şirketler Okuma Anlatım
11 Anonim Şirketler Okuma Anlatım
12 Anonim Şirketler Okuma Anlatım
13 Kıymetli evrak Okuma Anlatım
14 Kıymetli evrak Okuma Anlatım
15 Genel gözden geçirme Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar