DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Principles of Marketing BUSZ   208 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Deniz ZEREN
Dersi Verenler
Doç.Dr.HATİCE DOĞAN SÜDAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma unsurlarını içeren stratejik pazarlama planının öğrenilmesini sağlamak, pazarlamanın toplum içindeki rolünü anlatmak ve stratejik pazarlama planlarında tüketicilerin neden dikkate alındığını açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, pazarlamanın tanımı, stratejik pazarlama planı, pazarlama çevresi, pazar bölümlendirmesi, pazar hedefleme ve konumlandırma, pazarlama araştırması, örgütsel pazarlar ve tüketici davranışları konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazarlama kararlarını etkileyebilecek çevresel faktörleri belirler, stratejik pazarlama planı geliştirir ve uygular.
2) Pazarlama araştırmasının temellerini açıklar.
3) Tüketici davranışları, karar verme mekanizmaları ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri açıklar.
4) Örgütsel pazarların özellikleri ve endüstriyel satın alma davranışının özelliklerini tanımlar.
5) Etkin pazar bölümlemesinin esasları ve aşamalarını belirtir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modern Organizasyonlarda Pazarlama İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
2 Pazarlama Planı İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
3 Pazarlama Çevresi İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
4 Tüketiciyi Anlama İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
5 Örgütsel Satın Alma Davranışını Anlama İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
6 Pazarlama Etiği ve Kurumsal Sorumluluk İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
7 Pazarlama Araştırması ve Bilgi Sistemi İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Pazar Bölümleme ve Konumlandırma İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
10 Ürün Yönetimi: Marka ve Kurumsal Kimlik Yönetimi İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
11 Ürün Yönetimi:Ürün Yaşam Eğrisi, Ürün Geliştirme Stratejileri İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
12 Yeni Ürün Geliştirme İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
13 Sunumlar Sunuma hazırlık Proje / Tasarım
14 Sunumlar Sunuma hazırlık Proje / Tasarım
15 Sunumlar Sunuma hazırlık Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar