DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turkish Economy ECOS   408 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
NEJAT ERK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders Türkiye'de sermaye birikimi ve sermayenin nasıl kullanıldığı sorusu etrafında tarihsel bir değerlendirme yapma çabası üzerine oturmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı,Türkiye ekonomisinin,tarihsel ve yapısal ögeleriyle bir bütünlük içinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'nin iktisat tarihi, ekonomi politikalarındaki dönüşümle belirlenen dönemler bazında; toplumsal gelişme, ulusal gelir,bölüşüm, genel denge,dünya ekonomisi ile ilişkiler, sosyoekonomik makro göstergelerle incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye'de iktisat politikası oluşum süreçlerini ve bu süreçleri etkileyen içsel ve dışsal faktörleri kavrayabilme.
2) Türkiye iktisadına yön veren gelişmeleri kurumsal düzenlemeler, sayısal veriler ve nedensellik ilişkileri çerçevesinde analiz edebilme.
3) İktisat politikalarının toplumsal gelişme, ulusal gelir, bölüşüm, genel denge, dünya ekonomisi ile ilişkiler ve sosyo-ekonomik makro göstergelere yansımalarını kavrayabilme.
4) Türkiye ekonomisini dönemsel olarak analiz edebilme.
5) Türkiye ekonomisinin dönemler arasındaki farklılıklarını ayırt edebilme.
6) Türkiye Ekonomisi'ni dönemin ulusal ve uluslararası gelişmeleri ekseninde değerlendirebilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyetine Kalan Ekonomik Yapı Ders kitapları ve ders notları
2 Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş Yılları Ders kitapları ve ders notları
3 1930'lu Yıllar ve Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Ders kitapları ve ders notları
4 Devletçilik dönemi, sermaye birikimi kaynakları Ders kitapları ve ders notları
5 1950'li Yıllar ve Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Ders kitapları ve ders notları
6 Savaş sonrası dönemde sermaye birikimi ve sektörel gelişmeler Ders kitapları ve ders notları
7 1960'lı yıllar ve Planlı ekonomi Ders kitapları ve ders notları
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Kalkınma Planları Ders kitapları ve ders notları
10 1980'li Yıllar ve Ekonomik Dönüşüm Ders kitapları ve ders notları
11 1980 Sonrası Para Politikası Ders kitapları ve ders notları
12 1980 Sonrası Kamu Kesimi Ders kitapları ve ders notları
13 Sektörel Gelişmeler Ders kitapları ve ders notları
14 Türkiye Ekonomisine Genel Bakış Ders kitapları ve ders notları
15 Genel Değerlendirme Ders kitapları ve ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar