DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turkish Tax System IPFS   402 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ
Dersi Verenler
ALİ SERDAR AKSOY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yürürlükte bulunan vergi kanunlarına hakimiyeti sağlamak
Dersin İçeriği
Maddi vergi hukukui bu dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Geliri tanımlayabilir ve vergiye tabi kazanç ve iratları sıralayabilir
2) Gelir vergisi kanununa göre Türkiye'de vergi ödenmesi gereken mükellefinin kimler olduğunu tespit edebilir
3) Ticari kazancı tanımlayıp, bilanço esasına göre ticari kazancın nasıl tespit edileceğini bilebilir
4) Ticari kazancın işletme hesabı esası ve basit usule göre tespit edildiğini bilebilir, muafiyet ve istisnaları sıralar
5) Zirai kazancı tanımlar ve tespit usullerini bilir
6) Ücreti tanımlar ve vergilendirme usullerini bilir
7) Serbest meslek kazancı ve tespit usullerini bilebilir
8) Ara sınav ile öğrencinin kazanımı değerlendirilir ve geribildirim sunulur
9) Gayrimenkul sermaye iradını tanımlayabilir ve kira gelirlerinin vergilendirilmesini izah eder
10) Menkul sermaye iradını tanımlayabilir ve vergilendirmesini açıklar
11) Diğer kazanç ve iratları tanımlar, hangi gelirlerin bu gelir unsurunu oluşturduğunu sıralayabilir, vergilendirilme usulünü açıklar
12) Hangi gelirlerin beyannamede gösterileceğini, hangilerinin stopaj yoluyla vergilendirileceğini açıklar. Beyanname türlerini sıralar ve açıklar
13) Artan oranlı gelir vergisi tarifesini kullanarak Gelir Vergisini hesaplar. Ödenecek vergiyi hesaplar ve vade tarihini bilir.
14) Uygulama Örnekleri ile değişik gelir unsurlarından gelir elde eden bir mükellefin beyan edeceği toplam geliri tespit eder ve vergiyi hesaplar
15) Uygulama Örnekleri ile beyanname hazırlayıp, vergiyi hesaplayabilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gelir Vergisinin Tanımı ve Konusu Okuma yapma
2 Gelir Vergisinde Mükellefiyet Okuma yapma
3 Ticari Kazanç Okuma yapma
4 Ticari Kazanç (Devam) Okuma yapma
5 Zirai Kazanç Okuma yapma
6 Ücret Okuma yapma
7 Serbest Meslek Kazancı Okuma yapma
8 Ara Sınav
9 Gayrimenkul Sermaye İradı Okuma yapma
10 Menkul Sermaye İradı Okuma yapma
11 Diğer Kazanç ve İratlar Okuma yapma
12 Gelirin Toplanması ve Beyanı Okuma yapma
13 Gelir Vergisinin Hesaplanması ve Ödenmesi Okuma yapma
14 Uygulama Örnekleri genel tekrar ve gözden geçirme
15 Uygulama Örnekleri genel tekrar ve gözden geçirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav öncesi çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar