DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makro İktisat * IKZ   208 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
SÜLEYMAN DEĞİRMEN1. Öğretim Grup:A
SÜLEYMAN DEĞİRMEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders iki dönemlik bir derstir ve bu dersin amacı; ekonominin yapısını toplam değişkenler cinsinden ele almaktır. Keynesyen toplam talep, genel fiyat seviyesi uyarlaması ve uzun dönem dengesi ile derse başlanacaktır. Bahar döneminde Keynesyen,Paracı,YeniKlasik ve Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen Makro iktisat teorileri çalışılacaktır. Ayrıca iktisat politikaları analiz edilecektir, özellikle de para politikasının işsizlik ve cari milli gelir düzeyi gibi değişkenler üzerine etkileri makro ekonomi teorileri çerçevesinde açıklanacaktır. İşsizlik ve enflasyon oranları arasındaki ilişki Phillips Eğrisi çerçevesinde ele alınacaktır. Sonrasında enflasyon oranı ve cari milli gelir düzeyi arasındaki ilişki Dinamik Toplam Talep ve dinamik toplam arz çerçevesinde açıklanacaktır.Politik tercihlerin ekonomi politikaları ve çıktılar üzerindeki etkileri belirtilecektir.Son olarak açık ekonomilerde makro iktisat kavramı ele alınacaktır.
Dersin İçeriği
Enflasyonist açık, deflasyonist açık,Genel fiyat düzeyi uyarlaması ve uzun döenm denge, Keynesyen,paracı,yeni klasik ve yeni keynesyen makro teorileri arasındaki temel farklar, Toplam talep-toplam arz çerçevesi, Ekonomi politikalarının farklı teorilere uygunluğu, İşgücü piyasasının yapısı, İşsizlik ve enflasyonun belirleyicileri,çeşitleri ve sonuçları, Kısa ve uzun dönemde işsizlik ve enflasyon oranları arasındaki ilişki: Phillips eğrisi, Cari Milli Gelir ve enflasyon arasındaki ilişki:Dinamik toplam talep ve dinamik toplam arz, Politik iş çevrimleri modeli:Politik karaların iş çevrimlerine etkisi, Açık ekonomide makro iktisat:Ödemeler dengesi,Cari işlemler ve sermaye hesabı

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makro İktisada Giriş Ders kitapları ve ders notları
2 Milli Gelir Hesapları Ders kitapları ve ders notları
3 Gelir ve Harcama Ders kitapları ve ders notları
4 Para, Faiz ve Gelir Ders kitapları ve ders notları
5 Açık Ekonomi Makroiktisadı Ders kitapları ve ders notları
6 Toplam Talep ve Toplam Arz Ders kitapları ve ders notları
7 Toplam Talep ve Toplam Arz Ders kitapları ve ders notları
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Enflasyon ve İşsizlik Ders kitapları ve ders notları
10 Tüketim ve Tasarruf Ders kitapları ve ders notları
11 Yatırım Harcamaları Ders kitapları ve ders notları
12 Para Talebi Ders kitapları ve ders notları
13 Kamu Maliyesi Ders kitapları ve ders notları
14 Merkez Bankası, Para ve Kredi Ders kitapları ve ders notları
15 İstikrar Politikaları Ders kitapları ve ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ara Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar