DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Muhasebe I ISLZ   201 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.VEYİS NACİ TANIŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TURGUT ÇÜRÜK1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.VEYİS NACİ TANIŞ2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TURGUT ÇÜRÜK2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Muhasebe, mal ve hizmet üretip sürekli faaliyet gösteren tüm işletmelerde parasal işlemlerin belgelere kaydedilmesi, bu belgelerin düzenlenmesi, sınıflandırılması ve rapor haline getirilmesi olayıdır. Bilanço ve gelir tablosu, mali tablolar için bilgi toplamada hesaplar, muhasebe de kayıt araçları, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, belirtilerek aktif pasif kalemlere ait kayıt işlemleri gösterilerek genel geçici mizanın düzenlenmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği
Bu derste muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri gibi tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeler incelenerek düzenlenmeleri öğrenilecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır
2) Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini kavrayarak geçici mizan düzenler
3) Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili temel ilkeleri öğrenir
4) Muhasebe temel denklemi ve sermayenin hesaplanmasını öğrenir
5) Aktif ve pasif karakterli hesapları öğrenir
6) Gider ve gelir hesaplarını öğrenir
7) Çift taraflı kayıt yöntemini öğrenir
8) Dönemiçi işlemleri öğrenir
9) Genel geçici mizanı düzenlemeyi öğrenir
10) Finansal tabloların ana grupları ile bunlara ait kalemleri (kısa ve uzun vadeli varlık ve borçlar, özkaynaklar) tanımlar
11) Finansal tabloların ana grupları ile bunlara ait kalemleri (satışların maliyeti, giderler ve gelirler) tanımlar
12) Finansal tabloların ana grupları ile bunlara ait kalemleri (işletme, yatırım, finansman faaliyetlerinden nakit akışları) tanımlar
13) Stok maliyetleme, amortisman ve çeşitli kalemler için değerleme yöntemlerini belirler
14) Dönem sonu işlemleri öğrenir
15) Kapanış kayıtlarını düzenlemeyi öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Temel Kavramlar ve İlkeler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Muhasebe Temel Denklemi ve Sermayenin Hesaplanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
3 Muhasebe Temel Denklemi ve Sermayenin Hesaplanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
4 Temel Finansal Tablolar: Bilanço ve Uygulamaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
5 Temel Finansal Tablolar: Gelir Tablosu ve Uygulamaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
6 Muhasebede Hesap ve Önemi: Genel Olarak Aktif ve Pasif Karakterli Hesapların İncelenmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
7 Muhasebede Hesap ve Önemi: Genel Olarak Gider ve Gelir Hesaplarının İncelenmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Çift Taraflı Kayıt Yönteminin Esasları ve Örnekler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 Çift Taraflı Kayıt Yönteminin Esasları ve Örnekler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
11 Dönemiçi İşlemler ve Genel Geçici Mizanı Düzenleme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
12 Dönemiçi İşlemler ve Genel Geçici Mizanı Düzenleme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
13 Dönemiçi İşlemler ve Genel Geçici Mizanı Düzenleme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
14 Dönem Sonu İşlemler ve Kapanış Kayıtları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
15 Dönem Sonu İşlemler ve Kapanış Kayıtları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar