DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pazarlama Araştırması ISLZ   310 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HATİCE DOĞAN SÜDAŞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.MEHMET ALİ BURAK NAKIBOĞLU1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.HATİCE DOĞAN SÜDAŞ2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.MEHMET ALİ BURAK NAKIBOĞLU2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile, pazarlama sorunlarının açık ve net olarak tanımlanabilmesi, soruna uygun araştırma modelinin belirlenerek, gerekli bilgilerin sistematik olarak toplanması, analiz edilmesi ve sonuçlar çıkartılarak yorumlanabilmesi becerisinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Bu ders pazarlama araştırmasının tanımı, pazarlama araştırmasının çevresi, pazarlama araştırması türleri, pazarlama araştırması süreci ve hataları, veri toplama, öçek ve ölçeklendirme, örnekleme, hipotez testleri ve veri analizi konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir pazarlama problemini uygun bir araştırma sorusuna dönüştürür.
2) Pazarlama araştırmasının birbiriyle ilişkili birçok faaliyetten oluşan bir süreç olduğunu izah eder.
3) Alternatif araştırma tasarımlarının güçlü ve zayıf yönlerini derinlemesine açıklar.
4) Pazarlama bilgi kaynaklarını tanımlar ve bu bilgileri toplar.
5) Pazarlama verilerini toplar ve analizleri yapar.
6) Temel bir araştırma projesini tasarlar, uygular ve raporlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlama Araştırmalarına Giriş Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
2 Keşifsel Araştırma ve Kalitatif Çalışmalar Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
3 Veri Elde Etme Kaynakları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
4 Proje Konularının Belirlenmesi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
5 Anket Tasarımı Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
6 Gözlem Yöntemi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
7 Pazarlama Araştırmalarında Ölçme ve Ölçekleme Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Örnekleme Süreci Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
10 Veri Analizine Giriş Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
11 Toplanan Bilgi ve Verilerin Analize Hazır Hale Getirilmesi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
12 Betimsel Analiz Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
13 Çok Değişkenli Analiz Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
14 Araştırma Raporu Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Tartışma
Anlatım
15 Dönem Projelerinin Sunumu Sunuma hazırlık Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar