DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Maliyesi PFZ   207 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haşim AKÇA
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAŞİM AKÇA1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HAŞİM AKÇA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere özellikle kamu ekonomik faaliyetlerinin nedenleri, biçimleri,kamu ve özel kesimin ekonomik işleyişinin nasıl olduğu olmak üzere maliye bilimi ve kamu maliyesi ile ilgili temel kavram ve teorileri hakkında bilgi vermek; kamu harcamaları,kamu gelirleri,vergi teorisi, vergileme ile ilgili kavramlar ve ekonomik etkileri ile ilgili bilgi vermektir
Dersin İçeriği
Bu ders, Maliyenin Tanımı, Maliye ile İlgili Yaklaşımlar ve Kamu Maliyesinin Bilim Dalları ile İlişkisi, Devletin Ekonomideki Rolü ve Kamu Ekonomik Faaliyetleri ile İlgili Düşünceler, Kamu Kesiminde Karar Alma ve Oylama Modelleri, Kamu Harcamaları Kamu Gelirleri Devlet Borçları Bütçe Teorileri içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kamu Maliyesi alanındaki temel terminolojiyi tanımlayabilir.
2) Mali ve ekonomik konularda temel bilgileri edinir.
3) Kamu ve özel sektörün ekonomideki rolü, piyasa ekonomisi ve kamu ekonomisinin yapısını ve işleyiş süreçlerini açıklar ve kamu ekonomisine ilişkin teorik bilgileri edinir.
4) Kamu harcamalarını ve kamu gelirlerini çeşitlerini açıklayabilir.
5) Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin ekonomik ve sosyal etkilerini açıklar ve değerlendirir.
6) Vergi tekniğini,vergi sorunlarını,vergilerin ekonomik etkilerini ve vergi türlerini açıklayabilme,karşılaştırabilme ve değerlendirebilme
7) Kamu borçları ve etkilerini kavrar.
8) Bütçe, bütçe sistemleri ve Türkiye uygulamasını değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maliyenin Tanımı,Maliye ile İlgili Yaklaşımlar ve Kamu Maliyesinin Bilim Dalları ile İlişkisi İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Devletin Ekonomideki Rolü ve Kamu Ekonomik Faaliyetleri ile İlgili Düşünceler Kamu Ekonomisi ve Özel Ekonomi Tanımı,Ayırımı İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Piyasa Ekonomisi ve Kamu Ekonomisinin Özellikleri, Başarısızlıkları ve Kamusal Mallar,Dışsallıklar İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kamu Harcamalarının Tanımı,Özellikleri, Artış Nedenleri ve Sınırları İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması, Kamu Harcamalarının Etkileri ve Türkiye de Kamu Harcamaları İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kamu Gelirleri Tanımı,Özellikleri,Çeşitleri ve Ayırımı İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Vergi Tarihsel ve Teorik Gelişimi,Vergi Tanımı,Özellikleri ve Amaçları İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Vergi ile İlgili Temel Kavramlar, Vergilerin sınıflandırılması İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Vergileme ilkeleri, Vergilemeye İlişkin Bazı Teknik ve Kavramlar:Vergi yükü,Verginin yansıması,vergiden kaçınma,vergi kaçakçılığı İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Devlet Borçları Tanımı, Borçlanma Nedenleri, Devlet Borçlarının Sınıflandırılması İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Borçlanma Tekniği ve Borç Yönetimi İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Bütçe Tanımı, Özellikleri, Bütçe Teorileri ve Bütçe İlkeleri İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Bütçe Sistemleri, Bütçe Çeşitleri İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Türk Bütçe Sistemi; bütçenin hazırlanması,görüşülmesi,onaylanması, uygulanması, kapatılması ve denetimi İlgili kitap bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar