DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Vergi Sistemi PFS   410 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Soner YAKAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gelir üzerinden alınan vergiler, Harcamalar üzerinden alınan vergiler ile Servet üzerinden alınan vergiler
Dersin İçeriği
Türk vergi sistemi içerisinde yer alan vegrileri bütün yönleri ile incelemektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Geliri tanımlayabilir ve vergiye tabi kazanç ve iratları sıralayabilir
2) Gelir vergisi kanununa göre Türkiye'de vergi ödenmesi gereken mükellefinin kimler olduğunu tespit edebilir
3) Gelirin unsurlarını tanımlayıp, bunların tespit usullerini bilir
4) Gelir vergisinin tarhı ve beyanını uygulamalı örnekleriyle öğrenir
5) Kurumlar vergisinin mükelleflerini açıklayabilir
6) Kurumlar vergisinindeki muafiyet ve istisnaları öğrenir
7) Kurumlar vergisinin tarhı ve beyanını açıklar
8) Katma değer vergisinin konusu, mükellefi ve vergiyi doğuran olayı açıklar
9) Katma değer vergisinin tarh ve beyanını öğrenir
10) Harcama üzerinden alınan diğer vergileri öğrenir
11) Servet üzerinden alınan diğer vergileri öğrenir
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gelir Vergisinin Tanımı ve Konusu Kitabın ilgili bölümlerinin okunması
2 Gelir Vergisinde Mükellefiyet Kitabın ilgili bölümlerinin okunması
3 Ticari Kazanç Kitabın ilgili bölümlerinin okunması
4 Zirai Kazanç Kitabın ilgili bölümlerinin okunması
5 Serbest meslek kazancı ve ücret Kitabın ilgili bölümlerinin okunması
6 Gayrimenkul sermaye iradı ve menkul sermaye iradı Kitabın ilgili bölümlerinin okunması
7 Gelir vergisinin tarhı ve beyanı Kitabın ilgili bölümlerinin okunması
8 Ara Sınav sınav için ders çalışma
9 Kurumlar vergisinin mükellefleri Kitabın ilgili bölümlerinin okunması
10 Kurumlar vergisi kanununa göre kanunen kabul edilen ve edilmeyen giderler Kitabın ilgili bölümlerinin okunması
11 Kurumlar vergisinde muafiyet ve istisnalar Kitabın ilgili bölümlerinin okunması
12 Kurumlar vergisinin tarhı ve beyanı Kitabın ilgili bölümlerinin okunması
13 Katma değer vergisi Kitabın ilgili bölümlerinin okunması
14 Harcamalar üzerinden alınan diğer vergiler Kitabın ilgili bölümlerinin okunması
15 Servet üzerinden alına vergiler Kitabın ilgili bölümlerinin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav için ders çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar