DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Vergi Sistemi I PFZ   305 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.SONER YAKAR1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.SONER YAKAR2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk vergi sistemi içerisinde yer alan ve devletin en önemli gelir kaynaklarından birisi olan gelir vergisini bütün yönleri ile incelemektir
Dersin İçeriği
Gelir vergisini tanımı, tarihçesi ve vergi gelirleri içindeki yeri, Gelir vergisinin konusu ve mükellefi, Gelire giren kazanç ve iratların tanımlanması, Gelir vergisinden istisna edilen kazançlar, Gelir vergisinden indirilecek ve indirilmeyecek giderler, Vergi matrahının hesaplanması, Vergi tarifesi ve vergi oranı, Vergi stopajı, Vergilendirme dönemi, Verginin beyanı ve ödenmesi, Geçici vergi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Geliri tanımlayabilir ve vergiye tabi kazanç ve iratları sıralayabilir
2) Gelir vergisi kanununa göre Türkiye'de vergi ödenmesi gereken mükellefinin kimler olduğunu tespit edebilir
3) Ticari kazancı tanımlayıp, bilanço esasına göre ticari kazancın nasıl tespit edileceğini bilebilir
4) Ticari kazancın işletme hesabı esası ve basit usule göre tespit edildiğini bilebilir, muafiyet ve istisnaları sıralar
5) Zirai kazancı tanımlar ve tespit usullerini bilir
6) Ücreti tanımlar ve vergilendirme usullerini bilir
7) Serbest meslek kazancı ve tespit usullerini bilebilir
8) Ara sınav ile öğrencinin kazanımı değerlendirilir ve geribildirim sunulur
9) Gayrimenkul sermaye iradını tanımlayabilir ve kira gelirlerinin vergilendirilmesini izah eder
10) Menkul sermaye iradını tanımlayabilir ve vergilendirmesini açıklar
11) Diğer kazanç ve iratları tanımlar, hangi gelirlerin bu gelir unsurunu oluşturduğunu sıralayabilir, vergilendirilme usulünü açıklar
12) Hangi gelirlerin beyannamede gösterileceğini, hangilerinin stopaj yoluyla vergilendirileceğini açıklar. Beyanname türlerini sıralar ve açıklar
13) Artan oranlı gelir vergisi tarifesini kullanarak Gelir Vergisini hesaplar. Ödenecek vergiyi hesaplar ve vade tarihini bilir.
14) Uygulama Örnekleri ile değişik gelir unsurlarından gelir elde eden bir mükellefin beyan edeceği toplam geliri tespit eder ve vergiyi hesaplar
15) Uygulama Örnekleri ile beyanname hazırlayıp, vergiyi hesaplayabilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gelir Vergisinin Tanımı ve Konusu Okuma yapma Anlatım
Soru-Cevap
2 Gelir Vergisinde Mükellefiyet Okuma yapma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
3 Ticari Kazanç Okuma yapma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
4 Ticari Kazanç (Devam) Okuma yapma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
5 Zirai Kazanç Okuma yapma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
6 Ücret Okuma yapma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
7 Serbest Meslek Kazancı Okuma yapma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
8 Ara Sınav Ara sınav öncesi çalışma
9 Gayrimenkul Sermaye İradı Okuma yapma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
10 Menkul Sermaye İradı Okuma yapma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
11 Diğer Kazanç ve İratlar Okuma yapma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
12 Gelirin Toplanması ve Beyanı Okuma yapma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
13 Gelir Vergisinin Hesaplanması ve Ödenmesi Okuma yapma Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
14 Uygulama Örnekleri genel tekrar ve gözden geçirme Anlatım
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
15 Uygulama Örnekleri genel tekrar ve gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav öncesi çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar