DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikro İktisat II IKZ   210 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Neşe ALGAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTOLGA KABAŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTOLGA KABAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikro iktisat I dersinşn amacı, ekonomiyi mikro düzeyde ele alarak mikro kavramları açıklamak ve bu çerçevede üretici ve tüketici davranışlarının analizini sunmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste iktisadi sistem sorunu, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, tüketici teorisi ve fayda maksimizasyonu, firma teorisi ve kar maksimizasyonu, firmaların farklı piyasalardaki karar alma süreçleri ile faktör piyasası analiz edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eksik rekabet piyasalarının genel olarak öğrenilmesi ve Bu piyasalarda fiyatlama, üretim kararları ve refah kaybının nedenleri anlaşır.
2) Genel denge ve refah ekonomisi kavramlarının incelenmesi.
3) Faktör piyasaları (işgücü ve sermaye)kavramının anlaşılması, rekabet ve eksik rekabet koşulları altındaki davranışlarını öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonomi ve maliye ile ilgili temel kavramsal bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında ekonomik olayları analiz edebilme,analitik düşünebilme, işbirliği ve uyum içerisinde çalışma ve iş yapma becerisi kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.
2
Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar
3
Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır
4
Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
6
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
9
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
10
Türkçeyi akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
11
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
12
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
13
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eksik rekabet piyasası: Monopol Kaynak okuma Anlatım
Ödev
2 Monopol (devam) Kaynak okuma Anlatım
Ödev
3 Eksik rekabet piyasası: Monopson, monopolcü rekabet Kaynak okuma Anlatım
Ödev
4 Monopol (devam) Kaynak okuma Anlatım
5 Eksik rekabet piyasaları: oligopol ve oyun teorisi Kaynak okuma Anlatım
6 Oligopol ve oyun teorisi (devam) Kaynak okuma Anlatım
7 Üretim faktörleri piyasası Kaynak okuma Anlatım
8 Ara Sınav sınava hazırlık Anlatım
Yazılı Sınav
Ödev
9 Yatırım ve sermaye piyasaları Kaynak okuma Anlatım
Ödev
10 Genel denge Kaynak okuma Anlatım
Ödev
11 Genel denge-devam Kaynak okuma Anlatım
Ödev
12 Asimetrik bilgi durumunda piyasa yapısı Kaynak okuma Anlatım
Ödev
13 Asimetrik bilgi durumunda piyasa yapısı(devam),dışsallıklar Kaynak okuma Anlatım
Ödev
14 Dışsallıklar (devam) ve kamusal mallar Kaynak okuma Anlatım
Ödev
15 Refah Analizi:Refah Maliyetlerinin Ölçülmesi- Kaynak okuma Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar