DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Muhasebe II * ISLS   302 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Jale SAĞLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere bir işletmenin muhasebe sürecinin önemli bir kısmı olan dönem sonu işlemlerinin verilmesi ve bu yolla sürecin tamamlanarak finansal tabloların düzenlenişini görmelerini sağlamaktır
Dersin İçeriği
Temel kavramlar ve dönem sonu çalışmalarının kapsamı, bilanço hesaplarına ilişkin dönem sonu çalışmaları, satışların maliyeti ve dönem giderleri, gelir tablosu hesaplarına ilişkin çalışmaları ve kar zarar tespiti, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Muhasebede dönemsonu işlemlerini gerektiren nedenler İlgili kaynaklardan okuma
2 Envanterin tanımı, değerleme kuralları İlgili kaynaklardan okuma
3 Kasa, alınan çekler, bankalar hesaplarının envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
4 Hisse senedi, tahviller ve alacak senetleri hesaplarının envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
5 Alıcılar ve Çeşitli alacak hesaplarının envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
6 Katma değer vergisi ile ilgili hesapların envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
7 Ara Sınav Sınava Hazırlık
8 Ticari mallar hesabının envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
9 Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
10 Duran varlık hesaplarında düzeltme ve düzenleme kayıtları İlgili kaynaklardan okuma
11 Kısa vadeli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
12 Uzun vadeli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
13 Özkaynak hesaplarının envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
14 Gider ve Gelir hesaplarının envanter ve değerlemesi İlgili kaynaklardan okuma
15 Uygulama İlgili kaynaklardan okuma
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar