DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik I * EKMZ   205 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEMİN PAKSOY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplanan verinin grafiksel ve betimsel yöntemlerle analiz edilip yorumlanması ile olasılık, rasgele değişkenler ve bazı özel dağılımlar hakkında temel bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste veri analizinin önemi, verinin nasıl analiz edilip sonuçların nasıl yorumlanacağı, temel olasılık kuralları, rasgele değişkenler ile onların gerçek hayattaki kullanımını, bazı özel kesikli (Bernoulli, Binom, Poisson vb.) ve sürekli (normal ve standart normal dağılım) rasgele değişkenler konuları incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistik ve bazı temel kavramlar Ders kitabının ilgili bölümü
2 Frekans dağılımları ve grafikler Ders kitabının ilgili bölümü
3 Frekans dağılımları ve grafikler Ders kitabının ilgili bölümü
4 Merkezsel eğilim ölçüleri (Ortalama, medyan, mod) Ders kitabının ilgili bölümü
5 Merkezsel eğilim ölçüleri (Harmonik ve geometrik ortalama, eğilim ölçülerinin karşılaştırılması) Ders kitabının ilgili bölümü
6 Merkezsel eğilim ölçüleri (Gruplandırılmış veri için ortalama, medyan, mod) Ders kitabının ilgili bölümü
7 Dağılış ölçüleri (Açıklık, ortalama mutlak sapma, varyans ve standart sapma, değişim katsayısı) Ders kitabının ilgili bölümü
8 Vize sınavı
9 Bazı olasılık kavramları Ders kitabının ilgili bölümü
10 Bazı olasılık kavramları Ders kitabının ilgili bölümü
11 Rastgele değişkenler (Kesikli rasgele değişkenler, beklenen değer ve varyans hesabı) Ders kitabının ilgili bölümü
12 Rastgele değişkenler (Sürekli rasgele değişkenler, beklenen değer ve varyans hesabı) Ders kitabının ilgili bölümü
13 Bazı önemli kesikli dağılımlar (Bernoulli, Binom, Geometrik) Ders kitabının ilgili bölümü
14 Bazı önemli kesikli dağılımlar (Poisson, Düzgün) Ders kitabının ilgili bölümü
15 Bazı önemli sürekli dağılımlar (Normal ve standart normal, Binom dağılımına normal yaklaşım, Üstel dağılım) Ders kitabının ilgili bölümü
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar