DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Siyasal İdeolojiler * SBUS   308 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özden Selcen ÖZMELEK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı çağdaş siyasal ideolojilerin doğuşu ve evrimlerini siyasal ve sosyal hayattaki uygulamaları çerçevesinde incelemektir. Bu bağlamda, öğrencilere yerel, ulusal ve uluslararası siyasal ve toplumsal sorunların siyasal ideolojiler açısından analizlerine yönelik bilgi birikimi kazandırmak amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Siyasal ideolojiler, siyasi ve sosyal yaşamı sadeleştiren ve siyasi hareket için rehberlik sağlayan düşünce ve inançlar sistemidir. Bu derste, siyasi ve sosyal hayatı, uluslararası, ulusal ve bireysel düzeyde etkileyen ana ideolojiler, aktörleri ve siyasal-sosyal hayattaki uygulamaları çerçevesinde incelenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: İdeolojiyi kavramlaştırmak Kaynak okuma
2 Liberalizm 1: Temel prensipler Kaynak okuma
3 Liberalizm 2: Klasik liberalizm, neo-liberalizm Kaynak okuma
4 Konservatizm Kaynak okuma
5 Sosyalizm Kaynak okuma
6 Milliyetçilik Kaynak okuma, odev
7 Anarşizm Kaynak okuma, odev
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Faşizm Kaynak okuma
10 Feminizm Kaynak okuma
11 Ekolojizm Kaynak okuma, odev
12 Dini köktencilik Kaynak okuma, odev
13 Çok kültürlülük Kaynak okuma, odev
14 İzmlerin sonu Tarihin sonu Postmodernizm bir ideoloji mi Kaynak okuma, odev
15 Genel değerlendirme Kaynak okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar