DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toplumsal Hareketler SBUS   312 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Marella BODUR ÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste ulusal ve küresel siyasi, toplumsal, iktisadi ve kültürel süreçleri açıklama ve anlamlandırmada kullanılan temel kavramlardan olan toplumsal hareketler kavramı incelenecektir.
Dersin İçeriği
Bu derste toplumsal hareket kavramı tartışılarak, toplumsal hareketleri anlamada ve analiz etmekte kullanılan temel kuramlar incelenecektir. Derste, 1) değişik entelektüel gelenekler ve toplumsal hareket (TH) teorileri çerçevesinde toplumsal hareketlerin doğası ve içeriği, 2) yerel, ulusal ve küresel THlerin günümüzde yaşanan ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal değişim ve dönüşümlere etkileri incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı toplumsal hareket kavramsallaştırmalarını tespit eder.
2) Toplumsal hareketleri anlamada ve analiz etmek için geliştirilmiş kuramları tespit eder ve inceler.
3) Toplumsal hareket kuramları çerçevesinde toplumsal hareketlerin doğası ve içeriğini inceler.
4) Yerel, ulusal ve küresel toplumsal hareketlerin çeşitliliğini tespit ve analiz eder.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Manuel Castells. Kimliğin Gücü, İstanbul: Bilgi Üniversitesi, 2008. Manuel Castells. İsyan ve Umut Ağları, 2013. Anlatım
2 Toplumsal hareket tanımları Doğan Çetinkaya, Tarih ve Kuram Arasında Toplumsal Hareketler, Çetinkaya (der.), Toplumsal Hareketler, shf. 15-61. Anlatım
Tartışma
3 Kaynak Mobilizasyonu Teorisi D. McCarthy and M.N. Zald, Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory, American Journal of Sociology 82, 6 (1977): 1212-1241. Anlatım
Tartışma
4 Siyasi Süreçler Modeli Sidney Tarrow, Introduction and Chapter 1 in Power in Movement: Social Movements, Collective and Politics. Cambridge UP, 1994, pp.1-27. Anlatım
Tartışma
5 Siyasi Fırsat Yapıları ve Çerçeveleme H.P. Kitschelt, Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies, British Journal of Political Science 16 (1986): 57-85 Anlatım
Tartışma
6 Yeni Toplumsal Hareketler Alberto Melucci, Çağdaş Hareketlerin Sembolik Meydan Okuması, Kenan Çayır (haz.), Yeni Sosyal Hareketler, shf.81-107. Anlatım
Tartışma
7 Toplumsal Hareketler ve Medya Jennifer Earl, Jayson Hunt, and R. Kelly Garrett, Social Movements and the ICT Revolution in Hein-Anton van der Heijden (ed.), Handbook of Political Citizenship and Social Movements, Edward Elgar, 2014, pp.359-383. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Asef Bayat, Ortadoğuda Maduniyet, Toplumsal Hareketler ve Siyaset, İletişim Yayınları, 2006. Anlatım
Tartışma
9 Küresel Toplumsal Hareketler Manuel Castells, Dünyanın Öbür Yüzü: Yeni Küresel Düzene Karşı Toplumsal Hareketler, Kimliğin Gücü, 2008, shf. 97-216. Anlatım
Tartışma
10 Öğrenci Sunumları Araştırma Anlatım
Tartışma
11 Öğrenci Sunumları Araştırma Grup Çalışması
Ödev
12 Öğrenci Sunumları Araştırma Grup Çalışması
Ödev
13 Öğrenci Sunumları Araştırma Grup Çalışması
Ödev
14 Öğrenci Sunumları Araştırma Grup Çalışması
Ödev
15 Öğrenci Sunumları Araştırma Grup Çalışması
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar