DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Küreselleşme SBUZ   404 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Marella BODUR ÜN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMARELLA BODUR ÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı küreselleşme sürecine genel bir bakış sağlamak ve sürecin uluslararası sisteme ve Uluslararası İlişkiler disiplinine etkilerini incelemektir.
Dersin İçeriği
Bu derste küreselleşmenin ne olduğu, nasıl tanımlandığı, küreselleşmeyi oluşturan süreçler ve küreselleşmeyi açıklamaya ve anlamlandırmaya çalışan temel kuramlar incelenecektir. Derste ayrıca küreselleşmenin ulus-devletin yapısını tehdit eden unsurları ve bu gelişmenin uluslararası ilişkilere yansıyışı, küreselleşme karşıtı toplumsal hareketler, küresel terörizm ve küresel eşitsizlikler gibi uluslararası arenadaki güncel sorunlar da ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Küreselleşme kavramını ve kuramlarını tartışır.
2) Küreselleşmenin sebebi olan süreçleri açıklar ve uluslararası ilişkilerdeki etkisini analiz eder.
3) Uluslararası sorunları küreselleşme çerçevesinde analiz eder.
4) Küreselleşmenin ulus-devletin yapısını nasıl etkilediğini inceler.
5) Küreselleşme ve kimlik politikaları konusunu tartışır.
6) Küreselleşen dünyada Türkiye nin yerini ve önemini tartışır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Manfred Steger. Küreselleşme. Ankara: Dost, 2004 Anlatım
2 Küreselleşme: tartışmalı bir kavram Steger, Küreselleşme: Tartışmalı bir Kavram, Küreselleşme, shf. 7-36. Soru-Cevap
Tartışma
3 Küreselleşme Kuramları I David Held ve Anthony McGrew, Giriş: Büyük Küreselleşme Tartışması, shf. 7-69. Stanley Hoffman, Küreselleşmelerin Çarpışması, Held ve McGrew (der.). Küresel Dönüşümler, shf. 133-139. Soru-Cevap
Tartışma
4 Küreselleşme Kuramları II Paul Hirst and Grahame Thompson, Küreselleşme Gerekli bir mit mi, Bülbül (der.) Küreselleşme: Temel Metinler, shf. 43-53. Wallerstein, Kalkınmacılık ve Küreselleşmeden sonrası ne, Bülbül (der.) Küreselleşme: Temel Metinler, shf.109-128. Soru-Cevap
Tartışma
5 Küreselleşmenin İdeolojik Boyutu Manfred Steger, Küreselleşmenin İdeolojik Boyutu, Küreselleşme, shf. 127-152. Soru-Cevap
Tartışma
6 Küreselleşmenin Siyasal Boyutu: Ulus-devlet ve Küresel Yönetişim Susan Strange, Devletlerin Azalan Otoritesi, Held ve McGrew (der.). shf. 155-163. Michael Mann, Küreselleşme Ulus Devletin Yükselişine Son mu Verdi, Held ve McGrew (der.). shf. 164-177. Soru-Cevap
Tartışma
7 Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu: Küresel Eşitsizlikler Steger, Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu, shf. 61-82. Joseph Stiglitz, Küresel Kurumların Vaatleri, Held ve McGrew (der.). shf. 566-570. Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav George Ritzer, McDonaldlaştırmaya Giriş, Bülbül (der.) Küreselleşme, shf. 371-390. Anthony Smith, Küresel bir Kültüre Doğru mu, Held ve McGrew (der.). shf. 330-339. Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması mı, Doğu Batı, Mayıs-Temmuz 2007 Soru-Cevap
Tartışma
9 Küreselleşme-karşıtı Toplumsal Hareketler Manuel Castells, Dünyanın Öbür Yüzü: Yeni Küresel Düzene Karşı Toplumsal Hareketler, Enformasyon Çağı. II. Cilt. Kimliğin Gücü, shf. 97-216. M. Castells, İsyan ve Umut Ağları, shf.33-90. Soru-Cevap
Tartışma
10 Küreselleşmenin Geleceği M. Steger, Küreselciliğin Karşı Karşıya olduğu Sorunlar, Küreselleşme, shf. 153-175 Soru-Cevap
Tartışma
11 Öğrenci Sunumları Araştırma Grup Çalışması
Ödev
12 Öğrenci Sunumları Araştırma Grup Çalışması
Ödev
13 Öğrenci Sunumları Araştırma Grup Çalışması
Ödev
14 Öğrenci Sunumları Araştırma Grup Çalışması
Ödev
15 Öğrenci Sunumları Araştırma Grup Çalışması
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar