DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnşaat Jeolojisi IMZ   110 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri ELEKTRONİK TABLO UYGULAMALARI (EXCEL)
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Baki BAĞRIAÇIK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİ BAĞRIAÇIK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİ BAĞRIAÇIK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeolojinin inşaat mühendisliği uygulamalarındaki anlamını, yerini ve önemini, yer bilimlerinin temel kavramlarını inşaat mühendisliği perspektifinde bakabilmeyi, mühendislik yapılarının oturacağı temel kayaçlarının ve yapının inşasında kullanılacak malzemelerin jeolojik açıdan özelliklerinin belirlenmesini, jeolojik koşulların mühendislik yapılarındaki önemini kavrar.
Dersin İçeriği
Jeolojinin tanımı, alt disiplinleri, yer kabuğunun oluşumu, yapısı, bileşimi, mineraller, kayaçların yapısı ve çeşitleri, jeolojik haritalar ve kesitler, depremler ve deprem jeolojisi, kitle hareketleri, yeraltısuyu jeolojisi, tünel jeolojisi ve yeraltı yapıları, barajlar jeolojisi, temel mühendisliğinde jeolojinin önemi, şehir ve bölge planlamada jeolojinin önemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnşaat mühendisliğine yönelik yer bilimleriyle ilgili temel kavramları ayırt eder.
2) İnşaat mühendisliği projelerinde yer bilimleriyle ilgili olası problemler hakkında çözüm bulur.
3) Kayaçların oluşumu ve fiziksel özelliklerini sınıflandırır.
4) Jeolojik malzemelerin inşaat mühendisliği uygulamalarındaki önemi kavrar.
5) Deprem ve yer altı suları jeolojisini anlar.
6) Heyelan,tünel,baraj ve temel jeolojisinin özelliklerini kavrar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2
İnşaat mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5
İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri vearaçları seçer ve kullanır.
6
İnşaat mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi kazanır.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleriizler ve kendini sürekli yeniler.
10
İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
12
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilir.
13
Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeolojiye Giriş (Jeolojinin tanımı, alt disiplinleri ve inşaat mühendisliği ile ilişkisi) Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
2 Yerkabuğunun yapısı Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
3 Minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
4 Magmatik kayaçlar Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
5 Sedimanter kayaçlar Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
6 Metamorfik kayaçlar Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
7 Kayaçların yapısı Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kayaçlarda yapı Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
10 Depremler ve jeolojisi hakkında genel bilgiler Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
11 Depremler ve jeolojisi detay ve hesaplamaları Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
12 Yeraltısuyu jeolojisi Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
13 Heyelanlar Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
14 Barajlar jeolojisi Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
15 Temel mühendisliği ve jeoloji Kaynak tarama ve okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Erguvanlı, K. Mühendislik Jeolojisi, Seç Yayın Dağıtım, 1994, İstanbul. Nail Ünsal, İnşaat Mühendisleri için Jeoloji, Gazi Yayınevi, 2001. Jeoloji Ders Notları, Abdulazim YILDIZ