DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Calculus EEE   103 1 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayrullah AYIK
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYRULLAH AYIK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HAYRULLAH AYIK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik matematiğinin temel konularından limit, türev ve integralin matematiksel bir bütünlük içinde verilmesi
Dersin İçeriği
Limit, limit tanımı, sonsuzda limit. Türev kavramı, türev tanımı, türev alma kuralları, örtük türev alma, ilintili değişimler. Maksimum ve minimum, konkavlık, eğri çizimi, optimizasyon. Alan problemi, belirli integral, Calculusun temel teoremi, yerine koyma kuralı. Transendental fonksiyonlar, türevleri ve integralleri, belirsiz limitler ve L Hospital kuralı. Kısmi integraller ve diğer integral alma yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Her türlü fonksiyonu tanır.
2) Limit kavramını anlar ve limit hesaplayabilir.
3) Türevin geometrik ve fiziksel anlamını kavrar, tanımını yazar.
4) Türev kurallarını tanımlar ve her türlü fonksiyonun türevini hesaplar.
5) Fonksiyonların grafiklerini çizer.
6) Türev kullanarak limit hesaplar ve maksimum-minimum problemlerini çözer.
7) Belirli integrali tanımlar, uygun yöntemlerle fonksiyonların belirsiz integrallerini bulur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fonksiyonlara giriş Ders notu Hazırlama Anlatım
2 Limit kavramı, limit tanımı Ders notu Hazırlama Anlatım
3 Sonsuzda limit, limit olarak sonsuz, süreklilik Ders notu Hazırlama Anlatım
4 Teğet problemi, türev tanımı Ders notu Hazırlama Anlatım
5 Türev alma formülleri, trigonometrik fonsksiyonların türevleri Ders notu Hazırlama Anlatım
6 Zincir kuralı, yüksek dereceli türevler, kapalı fonskiyon türevi Ders notu Hazırlama Anlatım
7 Fonksiyon grafiği çizimi, uygulamalı optimizasyon problemleri Ders notu Hazırlama Anlatım
8 Ara Sınav Sınav Sorusu Hazırlama Anlatım
Yazılı Sınav
9 Alan problemi, belirli integral ve özellikleri Ders notu Hazırlama Anlatım
10 Calculusun temel teoremi, belirsiz integral, değişken değiştirme kuralı Ders notu Hazırlama Anlatım
11 Üstlü ve logaritmik fonksiyonlar Ders notu Hazırlama Anlatım
12 Ters trigonometrik fonskiyonlar, limit belirsizlikleri ve LHospital kuralı Ders notu Hazırlama Anlatım
13 Kısmi, trigonometrik integralller, trigonometrik değişken değiştirme Ders notu Hazırlama Anlatım
14 Rasyonel fonksiyonların integralleri, rasyonelleştiren değişken değiştirme Ders notu Hazırlama Anlatım
15 Konu tekrarı Ders notu Hazırlama Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Sorusu Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Internet bazlı kaynaklar