DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Electrical Eng. Materials EEE   217 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kerem ÜN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA KEREM ÜN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA KEREM ÜN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Malzeme bilgisinin temel konularını ve elektrik mühendisliği ile ilgili yakından ilgili iletkenlik, dielektriklik, manyetiklik gibi özellikleri malzeme bilimi çerçevesinde öğrenciye vermek.
Dersin İçeriği
Maddenin atomik yapısı, kristaller, atomik yapıda kusurlar. Mekanik özellikler. İletkenlik, metalik iletkenlik, yarı-iletkenler, yalıtkanlar. Dielektrik ve piezoelektrik malzemeler. Manyetik malzemeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Malzeme bilimine temel olan kimyasal özellikleri kavrar.
2) İletkenliği ve iletkenliğin malzemenin mikroskopik yapısı ile ilintisini açıklar.
3) Dielektriklik ve piezoelektriklik kavramlarını ve bunların malzemenin mikroskopik yapısı ile ilintisini açıklar.
4) Manyetikliği ve manyetikliğin malzemenin mikroskopik yapısı ile ilintisini açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzeme bilimine giriş yok
2 Maddenin atomik yapısı, kimyasal bağlar Ders notlarının ilgili kısmının okunması
3 Malzemelerin kristal yapıları Ders notlarının ilgili kısmının okunması
4 Malzemelerdeki kusurlar Ders notlarının ilgili kısmının okunması
5 Malzemelerin mekanik özellikleri ve çekme testi Ders notlarının ilgili kısmının okunması
6 İletkenliğin temelleri Ders notlarının ilgili kısmının okunması
7 Metalik iletkenler, yalıtkanlar Ders notlarının ilgili kısmının okunması
8 Ara Sınav yok Yazılı Sınav
9 Yarıiletkenler Ders notlarının ilgili kısmının okunması
10 Dielektrik malzemeler Ders notlarının ilgili kısmının okunması
11 Piezoelektrik malzemeler Ders notlarının ilgili kısmının okunması
12 Manyetik malzemeler Ders notlarının ilgili kısmının okunması
13 İleri iletkenler, süperiletkenlik Ders notlarının ilgili kısmının okunması
14 Konu tekrarı Ders notlarının ilgili kısmının okunması
15 Konu tekrarı Ders notlarının ilgili kısmının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Kütüphanede bulunabilecek diğer kaynaklar