DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mineraloji ve Petrografi * MDZ   108 2 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nil YAPICI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİL YAPICI1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNİL YAPICI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kristallografi,kristal sistemleri,cevher oluşturan mineraller ve kayaç yapıcı mineralleri tanıtmak ve diger derslere yardımcı olmak
Dersin İçeriği
Kristal sistemleri, Minerallerin optik özellikleri, Kayaç yapıcı mineraller.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kristallografi, kristallerde simetri, simetri düzlemi, dönme, simetri ekseni, kristallografik eksenler Literatür taraması
2 Minerallerin fiziksel özellikleri, dilinim, kırılma yüzeyi, sertlik, renk, elektrik ve magnetik özellik Literatür taraması
3 Kuvars, feldspat, plajiyoklas ve plajiyoklasların % anortit tayinleri Literatür taraması
4 Biyotit, muskovit, ve ortorombik piroksenler Literatür taraması
5 Olivin, olivinlerin demirli ve serpantinli ayrışımları Literatür taraması
6 Kalsit, kloritler ve epidotlar Literatür taraması
7 Sfen, apatit turmalin, granatlar Literatür taraması
8 Arasınav Sınav
9 Petrografinin tanımı Literatür taraması
10 Kaya döngüsü, Yerin yapısı, Magma, Magmanın kökeni ve sınıflaması. Literatür taraması
11 Magmatik kayaçların sınıflaması, Kimyasal sınıflama, Mineralojik sınıflama, Kimyasal sınıflama, Renk indisine göre sınıflama, Feldspat indisine göre sınıflama, Doğada bulunuş yerlerine göre sınıflama ve Dokusal sınıflama Literatür taraması
12 Metamorfik kayaçlar ve strüktür çeşitleri Literatür taraması
13 Sedimanter kayaçların oluşum sürecleri, ayrışma, aşınma, taşınma, depolanma ve diyajenez aşamalarının tanımlaması Literatür taraması
14 Kırıntılı kayaçlar Literatür taraması
15 Karbonatlı kayaçlar Literatür taraması
16-17 Final sınavı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar