Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.

- Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.

- Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.

- Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.

- Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.

- Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.

- Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.

- Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.

- Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.

- Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.

- Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.

Ögrenme Yetkinligi

- Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.

- Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.

- Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.

Alana Özgü Yetkinlik

- Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.

- Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.