Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.

- İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.

- İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.

- İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.

- İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.

- İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.

- İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.

- İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.

- İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.

- İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Ögrenme Yetkinligi

- Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.

- Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

- İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.

- Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.

- Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

- İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.

- Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.