Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.

- İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.

- İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.

- Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.

- Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.

- Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.

Ögrenme Yetkinligi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.

- Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.

Alana Özgü Yetkinlik

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

- İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.