Amaçlar

Kamu ve özel teşebbüslerin tüm kademelerinde yer alan yöneticilere yönetim desteğini verecek, Firmaların amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeleri noktasında yardımcı olacak, Ofis yönetimi işlemlerini yürütecek, Çeşitli büro araç ve gereçlerinin teknik ve bilimsel yöntemlerle insan-makine etkileşimi, hareket etüdü, iş etüdü kavram bilgisi ile bütünleştirerek verimli kullanımını sağlayacak, Çalışma arkadaşları ile bu bilgisini paylaşacak, Ofis içi-dışı iletişimi sağlayacak, Büro yönetimi konusundaki birikimlerini yetkisi dâhilinde sorumlulukları ile birleştirerek karar alma noktasında kullanacak, Toplantı, seyahat, randevu organizasyonlarını yürütecek, yöneticisinin yönetim faaliyetleri ile ilgili her türlü işlerinden sorumlu, yönetim kadrosunda yeri bulunan Yönetici Asistanlarını yetiştirmeyi amaç edinmektedir.

Hedefler

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının vizyonu ise; temsil ettiği işyerinin her şeyinden sorumlu olacak, yöneticisini aratmayacak bir donanıma sahip olan, küreselleşen ve büyük ölçüde dijitalleşmeye bağlı olarak değişip gelişen dünyada kendisini yenileyen, bilişim teknolojilerinin takipçisi ve uygulayıcısı, kamu/özel sektörün ihtiyaç duyduğu hizmeti sağlayacak, Çağdaş Büro Yönetimi konusunda bilgili ve bildiklerini uygulayabilen yönetici asistanlarının önemini ve vazgeçilmezliğini daha da arttırmak, programın dünya standartlarına olan uyumu ile yenileşmesini sağlamaktır. Ayrıca program, çağın gerekleri çerçevesinde sürekli öğrenen ve gelişen bir organizasyonun parçası olarak çalışmak ve bu doğrultuda, ülkemizde gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesi felsefesinde ilerlemektir.